Földanyánk Jogainak Deklarációja

Földanya_Jogai_Nagy_

Április 22. a Föld napja. Magyarországon elsőként mi tettük teljes terjedelmében közzé!

Bár a kozmosz szinte végtelen és hemzseg az élettől, ilyen csodálatos helyet kevés szegletében hoznak létre. A Sol nevű naprendszer Terra nevű bolygója egy paradicsomnak lett alkotva, aztán a környék legkeményebb iskolabolygója lett.

Kollektív feladataink közé tartozik az önvaló-felismerés és az anyagi önmegvalósítás egyaránt (self-realization and self-actualization), ezért bár sokan vágynak az égből jövő azonnali megváltásra (a fogyasztói kultúra “instant grafitication” elve jól eladható spirituális köntösének megfelelően), az Omniverzum társadalma nem így neveli a kölköket.

Ezért történik generációs lélek- és DNS-frissítésen keresztül (lásd tinyurl.com/marycikk, illetve tinyurl.com/dolorescikk) és lépésről-lépésre módon az Égiek részéről a “felfedés” (“disclosure”): így tanulunk és fejlődünk többet. Ha megmentenének minket, ugyan mit változnánk? Viszont minden körülményt és idővonalat úgy igazítanak a háttérben, hogy próbálozásaink ebben a kritikus világkorszakban sikerrel járjanak. Odafent Mindenki “összeesküdött Értünk”. Csak meg kell tennünk. Meg kell tanulnunk magunkért és életünkért, belső és külső élőhelyünkért felelősséget vállalni és jó viszonyban lenni minden élővel.

Föld Anyánk

Ő az Anyánk.

Az “élő Föld”, a Gaia-elmélet a Thrive (Kiteljesedés / Növekedj) c. filmből és a Pénzt ÉS Életet c. filmből megismert Elisabeth Sahtouris és más tudósok munkája révén már jó néhány évtizede tudományosan elfogadottá vált Nyugaton. Az emberiség szerves részét képezi Gaia flórájának és faunájának, nem különül el tőle, ahogyan ezt Bob Dean volt alhadnagy is hangsúlyozza. Az emberiség kollektív feladatai teljesítése közben, jó kertészként felelős a tálentumai megfelelő használatáért a Földet illetően is. Hatásunk nagy: csillagképeknyi távolságokra kihat az energetikánk.

“Intelligens organikus virtuális valóság interfészünk”, testünk lehetőséget biztosít, hogy lelkekként tanuljunk, küzdjünk, szeressünk, kiálljunk fontos dolgokért és  az anyagi önmegvalósítás majd/és az önvaló felismerése révén kiteljesedjünk. Gaia mindehhez nyújt segítséget, miközben neki is joga van az egészséges élethez, minimum pont úgy, ahogyan azt az ENSZ megfogalmazta az emberek számára.

Te gondoznád azt, aki szeret téged, és gondozott téged?

E scribd-dokumentum könnyen megjegyezhető rövidlinkje: tinyurl.com/foldanya

 

Földanyánk Jogainak Egyetemes Nyilatkozata

 

Preambulum

 Mi a Föld népei és nemzetei:

– tekintettel vagyunk arra, hogy mindannyian Földanya részét képezzük, mint oszthatatlan, egymással kölcsönösen kapcsolatban lévő és egymástól kölcsönösen függő lények élő közösségeként, akik közös sorson osztoznak;

– hálával ismerjük el, hogy Földanya az élet, a táplálék illetve a tudás forrása, és mindent megad számunkra, hogy jól élhessünk

– felismerjük, hogy a kapitalista / tőkeközpontú világrendszer a kifosztáson, kizsákmányoláson, erőszakon és a szennyeződés minden formáján keresztül mérhetetlen mennyiségű kárt, pusztulást és zavart okozott Földanyának és mindezzel a mai formájában ismert életet veszélybe sodorta a klímaváltozáson és más hasonló jelenségeken keresztül;

– meggyőződéssel valljuk, hogy egy kölcsönös egymásra utaltságon alapól életközösségen belül csak és kizárólag az emberi lények jogainak elismerése nem lehetséges anélkül, hogy az ne okozna egyensúlytalanságot Földanya működésében;

– megerősítjük, hogy az emberi jogok garantálása érdekében szükséges felismerni és megvédeni Földanya és a benne élő minden lény jogait, ennek végrehajtásához pedig már létező kultúrák, szokások és jogrendszerek állnak rendelkezésünkre;

– tudatában vagyunk annak, hogy meghatározó erejű, kollektív tettek sürgős végrehajtására van szükség, hogy átalakítsuk mindazon struktúrákat és rendszereket, amik az éghajlatváltozást és a Földanyát ért más veszélyeket okozzák;

– ezennel kikiáltjuk Földanya Jogainak Egyetemes Deklarációját és felszólítjuk az ENSZ Közgyűlését, hogy fogadja el, mint általános és mértékadó vívmányt, mely a Föld minden lakójára és nemzetére vonatkozik

– végezetül minden egyén és intézmény vállaljon felelősséget mindezekért és járuljon hozzá tanítással, képzéssel és a tudatosság szintjének emelésével, tartsa tiszteletben a Deklarációban megfogalmazott jogokat és haladéktalanul biztosítsa azokat nemzeti és nemzetközi szintű intézkedései és mechanizmusai révén, ismertesse meg egyetemes és gyakorlati viszonylatukban és alkalmazza azokat minden egyes ember és a Föld minden nemzetének vonatkozásában.

 

1. cikkely – Földanya

(1) Földanya egy élőlény.

(2) Földanya egy kivételes, egyedi, oszthatatlan és önszabályozó közössége azoknak az egymástól kölcsönösen függő lényeknek, akiket fenntart, magában hordoz és reprodukciójukat biztosítja.

(3) Minden lény szerves és nélkülözhetetlen részét képezi Földanyának.

(4) Földanya veleszületett jogai elidegeníthetetlenek, mivel a létezés egyazon forrásából származnak.

(5) Földanyát és minden élőlényt megilletnek e Deklarációban elismert veleszületett jogok, mindenféle megkülönböztetés – legyen az szerves vagy szervetlen lény, különböző fajhoz való tartozás, származás, vagy az emberek számára való hasznosságuk, illetve bármilyen más státuszra való tekintet nélkül.

(6) Ahogy az embereknek emberi jogaik vannak, úgy más lényeket is megilletnek más jogok, amelyek sajátosan az ő fajukra, vagy fajtájukra vonatkoznak, és megfelelnek annak a szerepnek és funkciónak, melyet a saját közösségükben betöltenek.

(7) Minden lény jogait meghatározzák más lények jogai is, és ezen jogok között felmerülő bármely konfliktus feloldása csakis oly módon történhet meg, amely fenntartja és megőrzi Földanya integritását, egyensúlyát és egészségét.

 

2. cikkely – Földanya veleszületett jogai

(1) Földanya és az Ő részét képező többi lény veleszületett jogai a következők:

(a) az élethez és a létezéshez való jog;

(b) a tisztelethez való jog;

(c) a biokapacitás megújításához és az alapvető életciklusok gyakorlásához való jog, káros emberi behatástól mentesen;

(d) azonosságának és sértetlenségének megőrzéséhez való jog, különálló, önszabályozó, másokhoz kölcsönösen kapcsolódó lényként;

(e) a vízhez, vagyis az élet forrásához való jog;

(f) a tiszta levegőhöz való jog;

(g) az alapvető egészséghez való jog;

(h) a szennyező anyagoktól, mérgező vagy radioaktív hulladéktól mentes létezés joga;

(i) annak joga, hogy nem lehet a genetikai struktúrát olyan módon módosítani, illetve megrongálni, amely veszélyeztetné Földanya integritását, alapvető és egészséges működését.

(j) teljes és haladéktalan helyreállítás joga mindazon jogsértések esetén, melyek emberi tevékenység miatt következnek be a Deklarációban megállapított jogok megsértésekor.

(2) Minden lénynek joga van ahhoz a helyhez, amelyben betöltheti saját szerepét Földanya harmonikus működésében.

(3) Minden lénynek joga van a jóléthez és ahhoz, hogy az emberi lények okozta kínzástól és kegyetlen bánásmódtól mentesen éljen.

 

 3. cikkely – Az emberi lények kötelezettségei Földanya felé

(1) Minden ember felelős azért, hogy tiszteletben tartja és harmóniában él Földanyával

(2) Minden ember, minden nemzet illetve közintézmény és magánintézmény köteles elfogadni, hogy:

(a) a Deklarációban lefektetett jogok és kötelezettségek szerint cselekszik;

(b) felismeri és elősegíti a Deklarációban említett jogok és kötelezettségek teljes körű alkalmazását és végrehajtását;

(c) elősegíti és közreműködik abban, hogy megtanulja, megvizsgálja, értelmezi és továbbadja mindazt a tudást, aminek segítségével harmóniában lehet élni Földanyával e Deklarációban megfogalmazott irányelvek mentén;

(d) biztosítja, hogy az ember jólétre való törekvése hozzájárul a Földanya jólétéhez, a jelenben és a jövőben egyaránt;

(e) hatékony szabályozásokat és törvényeket állít fel és alkalmaz Földanya jogainak védelmére, megóvására és megőrzésére;

(f) tiszteletben tartja, megvédi, megőrzi és ahol szükséges, helyreállítja Földanya ökológiai ciklusainak, életadó folyamatainak sértetlenségét és egyensúlyát;

(g) garantálja, hogy a Deklarációban elismert veleszületett jogok emberi tevékenységből származó megsértését és az ebből eredő károkat helyrehozza, a tetteseket felelősségre vonja, és helyreállítja Földanya egészséges és sértetlen állapotát;

(h) az emberi lények és intézmények felhatalmazást nyernek Földanya és minden rajta élő lény jogainak megvédésére;

(i) elővigyázatosságból korlátozó intézkedéseket vezet be, hogy megelőzze az emberi tevékenység miatti kialakuló zavarokat – a fajok kihalását, az ökoszisztéma pusztulását és az ökológiai ciklusok felborítását;

(j) garantálja a békét és felszámol minden nukleáris, vegyi és biológiai fegyvert;

(k) elősegíti és támogatja mindazon szokásokat, amelyek tiszteletben tartják Földanyát és a rajta élő lényeket, összhangban azok saját kultúrájával, hagyományával és szokásrendszerével

(l) elősegíti olyan gazdasági rendszerek létrejöttét, amelyek harmóniában működnek Földanyával és e Deklarátumban elismert alapelvekkel.

 

4. cikkely – Definíciók

(1) A fenti Deklarátumban említett „lény” kifejezés minden ökoszisztémára, természeti közösségre, fajra és olyan természetben élő entitásra vonatkozik, amely Földanya részeként létezik.

(2) A Deklarátum megállapításai nem korlátozzák egy adott lény, vagy lények összességének más, veleszületett jogainak elismerését.

Hálásan köszönjük S.Z.-nek, hogy kérésünkre lefordította minden magyarnak! Nélküle ez az írás több évvel a nemzetközi deklaráció megszületése után sem jött volna létre, annak ellenére, hogy a magyar alternatív médiában már nagyon sokan hivatkoztak rá előttünk.

Élet a Halálközeli, az Ufó- és a Megvilágosodás Élmények Után

Az írás P.M.H. Atwater nemzetközi NDE-szaktekintély, megtapasztaló írása alapján készült (http://iands.org/about-ndes/common-aftereffects.html).

Fordítói megjegyzés

Az írás eredetileg csak halálközeli élményen átesettekről szól. A valóság azonban az, ahogyan ezt F. B. fordító (lásd az írás alját) spirituális tapasztalataiból, földönkívüli intelligenciákkal való tapasztalataiból és reinkarnációs utaztatói tapasztalatából, illetve ismert spirituális tanítók önéletrajzát, valamint reinkarnációkutatók – Michael Newton, Dolores Cannon – több évtizedes megfigyeléseit összegző műveit felhasználva is megfigyelte, hogy
a földönkívüli intelligenciákkal (ETI) való találkozások és a spirituális megvilágosodás (abszolút/holisztikus/integrál/kvantum tudatosság/pillanatok) átélése után SZINTÉN ezek a vonások figyelhetők meg a megtapasztalókon.

A társadalom ezt legtöbbször pszichoterápiás legyógyszerezéssel nyugtázza, így érdemes mihamarabb a hagyományos pszichológiától, illetve a gyógyszeripari és fősodrású orvoslástól eltérő támogató személyt is keresni, lehetőleg hasonló élményt átéltet, lehetőség szerint olyant, aki már számos ilyen embernek tudott iránymutatást, értelmezési keretbeli segítséget adni.

Még az alternatív gyógyítói körökhöz képest is, egy hasonló élményt átélt laikus többet tudhat segíteni, mint egy olyan, magát hivatásosnak tartó személy, akinek ilyen élménye még nem volt: utóbbiak egyszerűen nem tudják megérteni az ilyen élményeket átélt ember lelkét.

Igaz lehet ez még az olyan előző életes utaztatói technikákat alkalmazókra is, akiknek még nem volt ilyen halálközeli átélésük saját élményes utazódáson kívül.

A (zárójeles) részek a fordító-megtapasztaló F.B. megjegyzései.

Ajánlott háromperces videófordításunk bevezetőként: László Ervin – Az Önfelismerő Kozmosszal Integráns Tudatosság (ezt a videót annó kifejezetten ehhez a cikkhez fordítottuk le, ami akkor még fordításban volt).

Az utóhatás mintái

 

A halálközeli élményt megtapasztalók kb. 80 %-a azt állítja, hogy örökre megváltoztatta az életüket az, ami velük történt. Az utóhatásokat közelebbről megvizsgálva meglepő dimenziók mintái tárulnak fel. Akár gyerekek, serdülők vagy felnőttek voltak az élmény részesei, nem csupán megújult életkedvvel és spirituális látásmóddal gazdagodtak, hanem olyan mértékű különös, tudományosan igazolható pszichológiai és fiziológiai változások jeleit mutatták, amilyen mértékűeket korábban soha!

Az évek során különféle kutatók próbálkoztak azzal, hogy erről leírást adjanak. A klinikai tanulmányozásokra szükséges összegek hiányának ellenére a legtöbb kutató úgy érzi, hogy már elég kutatómunka áll rendelkezésre ahhoz, hogy igazolják az utóhatás-mintákat és az ezzel kapcsolatos információt nyilvánosságra hozzák.

Annak ismerete, hogy a megtapasztalók milyen jellegzetességeket mutatnak, enyhíti az aggodalmat és zavart nemcsak a megtapasztalóban, hanem a családtagokban és a barátokban, valamint az egészségügyi dolgozókban és általánosságban véve a nagyobb közösségben is.

A halálközeli élmények utóhatásának mintáit akkor értjük meg leginkább, ha a pszichológai és fiziológiai változások főbb karakterisztikáit más-más irányokból vizsgáljuk meg. Ezek a következők:

 

I./II. A pszichológiai változások főbb jellegzetességei

 • A halálfélelem elvesztése;
 • spirituálisabbá és kevésbé vallásossá válás;
 • könnyebb az elvont gondolkodás; filozófikusabb;
 • különféle depressziós küzdelmeken megy át;
 • adakozóbb és nagylelkűbb, mint korábban;
 • a szeretet fogalmának kiterjesztése, ugyanakkor kihívást jelent kielégítő (egyéni emberi) kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása;
 • a “belső gyermek” vagy a megoldatlan gyermekkori problémák felszínre törése;
 • kevésbé versengő/domináns;
 • meg van győződve, hogy az Életnek és az ő életének is célja van;
 • a korábbi korlátok és a “normális” szerepjátszás elutasítása;
 • kifinomult ízlelés-érintés-tapintás-szaglás;
 • megnövekedett intuitív/pszichikus képességek;
 • a jövő tudása vagy újraélése;
 • karizmatikus;
 • az öröm és a csoda gyermeki átélése;
 • kevésbé stresszes;
 • jobban el tud vonatkoztatni/tárgyilagosabb és objektívebb;
 • képes elkülönülni vagy elválni a testtől;
 • könnyen belemerül, “azzá válik” amire koncentrál;
 • tudásszomj és tanulásvágy;
 • erős kutatószellem/nagyon érdekődő.

 

Részletesen kifejtve:

 • A halálközeli élményben részesülők elkezdenek másokat a szokásos feltételektől és társadalmi normáktól függetlenül is szeretni és elfogadni. Úgy tapasztalják meg önmagukat, mint aki mindenkit egyformán és teljes mértékben szeret; nyitottak és nagylelkűek; szokatlan lelkesedéssel fogadnak minden egyes embert, mert a lehetőséget és a csodát látják bennük. Az univerzális szeretet közvetítői akarnak lenni.Az összezavart családtagok ezt a hirtelen viselkedésbeli váltást rendszerint furcsán fenyegetőnek értelmezik: számukra a szerettük újfajta viselkedése (ahol dominánsabb az univerzális szeretet mint az egyéni szeretet, az objektivitás mint a szubjektivitás, mások szolgálata a szerettek kizárólagos szolgálata helyett, planetáris jelentőségű dolgokért való cselekvés az egyéni és családi túlélés és érvényesülés helyett) velük szemben tartózkodónak, felelőtlennek, nemtörődömnek és szeretetlennek tűnik. Néhányan össze is keverik az öröm és a szeretet (amely nem annyira személyközpontú, mint inkább Szívközpontú) kifejezésének ezt a feltétel nélküli módját valamiféle flörtölős, kacér hűtlenséggel, amit ezért sokszor válás követ. (A megtapasztalónak erre ennek tudatában érdemes figyelni, mert sem a szeretet új célzottjai, sem meglevő szerettei nem értik ezt a viselkedést, a szeretet új céljzottjai is úgy fogják fel, mintha flörtölés/intim ismerkedés lehetősége állna fenn; sokszor a megtapasztaló egója, pszichés/testi szükségletei átvehetik, szintén eltéríthetik ezeket a szent szeretetbeli kapcsolódásokat).
 • Az egyik ok, amiért az élet annyira más lesz az élmény után, az az, hogy a megtapasztaló egy eddig semmihez sem fogható összehasonlítási alapra tett szert az élmény által. A megszokott társadalmi magatartási előírások elvesztik a fontosságukat és részlegesen vagy egyesek akár teljesen eltűnhetnek, mivel új, más szintű érdekek kerülnek előtérbe.A korábbi viszonyítási pontok ilyen mértékű váltása gyerekes naivitáshoz vezethet. Ahogy a korábbi normák és mértékek, úgy az alapvető/létszükséglet szintű óvatosság és megkülönböztető képesség/ítélőképesség szintén elgyengülhet. Gyakran lehet hallani, hogy egy halálközeli élményen átment embert átvertek, hazudtak neki, vagy valamilyen kellemetlen balszerencse, vagy baleset áldozatává vált. Amint képesek elkezdeni integrálni az élményüket, megkülönböztető képességük, józan ítélőképességük, józan eszük visszatér.
 • Sok megtapasztalóban kialakul az időtelenség észlelése: hajlamosak a nappal és az esti sötétség természetes váltakozásának áramlatában, flow-jában élni, valamint magasabb fokon vannak tudatában a “jelen pillanatnak” és a “mostban levés” fontosságának. Ezért a jövőbeni eseményekre való felkészülés irrelevánsnak, jelentőség nélkülinek tűnhet számukra.
 • A többiek ezért gyakran elszálltnak címkézik és gyakran totális nem-elfogadással, de általában legjobb esetben is teljes értetlenséggel kísérve (abszolút nem tudnak vele mit kezdeni és hova tenni) mindent megtesznek (beleértve, de nem lekorlátozva ezekre: érzelmi és élethelyzetekbeli manipulálás, fenyegetőzés, zsarolás, hagyományos pszichológushoz járatás, pszichoterapeutával való gyógyszeres kezeltetés), hogy lehozzák a földre és a szerintük / a konvencionális paradigmák szerinti “valós” világba. Figyelmen kívül hagyják a megtapasztaló érzékelésének megváltozását, annak ellenére is, hogy a beszédben megnyilvánuló változások különösen szembetűnőek. Ez annak is köszönhető, hogy a tapasztalatot megéltek az eseményt, mint vízválasztót élik meg az életükben, ami elkülöníti a mostani énjüket a korábbi énjüktől és korábbi gondolkodásmódjuktól, életfelfogásuktól, reakcióiktól.
 • Kétséget kizáróan a tapasztalás után a megtapasztalók nagyon intuitívvé válnak. A pszichikus élmények általánossá válnak, mint például a testen-kívüli élmények; azoknak a lényeknek a megjelenése, akikkel a halálközeli élménykor találkoztak; “emlékezés” a jövőre; más mondatának befejezése vagy előre tudása; növények és állatok kommunikációjának, szándékainak, szükségleteinek érzékelése.Ez a viselkedés nemcsak, hogy aggasztó a család és a barátok számára (akik rendszerint teljesen tájékozatlanok és tudatlanok minden ilyenről), hanem nagyon riasztó és félelmetes is lehet (vagy abszolút közönyösek). Egy személy vallásos hite nem változtatja meg és nem akadályozza meg a képességek és az észlelt ingerek ilyen módú felerősödését (ami különösen mentális világukban vallásosan rögzült megtapasztalókat vihet a szélsőséges kognitív disszonancia, az ön-megőrjítés közelébe). Azonban azok a megtapasztalók, akik megtanulják kontrollálni és finomítani ezeket a képességeket, előnyösnek és hasznosnak ítélik ezeket.
 • Az élet paradoxonjai végre elkezdenek célt és értelmet nyerni, ahogyan (a fentebb is taglalt megnövekedett pszichés képességeknek köszönhetően) a korábbi kritizálás és elítélés helyébe lép a fokozatos megértés általi megbocsájtás. A kemény törtetők és materialisták lazává és filozofikussá válnak, bár ugyenebből kifolyólag azok, akik nyugodtabbak és elköteleződést fel nem vállalók voltak korábban, energikus, másokra mélyen ható eltökélt emberek (“movers and shakers”) lesznek, akik elkötelezetten változást akarnak a világban. A személyiségbeli pálfordulás inkább attól függ, hogy mire van szüksége a személynek a belső növekedése kiteljesedéséhez, tehát a kimenet nem egységes. Bár a család kezdetben elég elképedt lehet, mégis olyan mély benyomást tehet rájuk az, aminek a szemtanúivá válnak, hogy ők maguk is megváltozhatnak és az egyéni tapasztalatból így egy közös fejlődés bontakozhat ki.
 • Általában egy halálközeli élmény megtapasztalója úgy értelmezi önmagát, mint “egy halhatatlan lélek, aki jelenleg egy materiális formában lakozik, hogy megtanulja a leckét (és elvégezze a feladatát), amíg átmenetileg a földi síkon tartózkodik”. Ők már tudják, hogy nem azonosak a testükkel, és közülük sokan a reinkarnáció elméletét vallják. Ezek után, a jelenlegi életük, a jelenlegi testük ismét visszanyeri relatív fontosságát és különlegességét.
 • Ami korábban zavaró volt, elfogadhatóvá válik, ami korábban megszokott volt, attól elfordulnak. Habár a környező világ ugyanaz, annak megtapasztalója már nem! Ebből fakadóan a kommunikáció újszerű módjai kívánkozhatnak ki belőlük, akár absztrakt és grandiózus fordulatokat is használhatnak önmaguk kifejezésére. Türelemmel és erőfeszítéssel minden érintett részéről, a kommunikáció javulhat és valamennyire újra visszatér a normális kerékvágásba. A megtapasztaló azonban úgy tűnik, hogy megtapasztalásától fogva mindig is – akár egész életén keresztül is – “egy olyan húrra pendül”, amit senki más nem érzékel (és nem ért).

 

II./II. A fiziológiai változások főbb jellegzetességei

 • Megváltozott gondolkodási folyamatok: a szekvenciális-szelektív gondolkodás átvált halmazos/spirális/mátrixszerű gondolkodásba (clustered thinking);
 • komplex gondolatcsomagok, “egyszerűen csak beugrott” típusú komplex tudások és felismerések;
 • többértelműség tolerálása;
 • magasabb intelligencia;
 • magasabb kreativitás és találékonyság;
 • szokatlan érzékenység fényre és hangra;
 • lényegesen több vagy kevesebb energia (akár energialöketek a testben; illetve gyakran szexuálisabbakká válnak);
 • a biológiai óra visszafelé jár;
 • alacsonyabb vérnyomás;
 • felgyorsult anyagcsere és anyagfelszívódás (gyógyszerekkel és kémiailag kezelt anyagokkal szembeni csökkent tolerancia);
 • gyakran elkezdenek az alternatív gyógymódok felé is odafordulni;
 • elektromos érzékenység (elektromos berendezések anomáliái);
 • szinesztézia (többszörös érzékelés, synesthesia);
 • megnövekedett allergia és érzékenység;
 • gyógyítási képesség jelenhet meg vagy aktiválódhat;
 • váltás az étkezésben a több növény és magféle és a kevesebb hús fogyasztásának irányába;
 • koránál fiatalabbnak látszik: az előtte-utána fotók is különbözhetnek.

 

Részletesen kifejtve:

 • A fényre és a hangokra való érzékenység komoly kihívást jelenthet és lehet, hogy elkerülhetetlenné teszi az életmód-váltást. Míg egyesek mindent megtesznek, hogy a napfénytől óvják magukat, mások nem győznek betelni vele. Szinte minden megtapasztalónak hasonló gondja van a túl hangos és a diszharmonikus hangokkal. Sokan képtelenek elviselni a kemény rockot (vagy az általános modern “zenéket”). A túlnyomó többségük a klasszikus, dallamos zenéket és/vagy a természetes hangokat részesítik előnyben, és szenvedéllyel használhatják a zenét gyógyítási célzattal. 
 • Fel-le vonuló energialöketek/energiahullámok vonulnak végig sokaknál a testükben, miközben fényeket láthatnak a levegőben. A kutatók a kundalini megnyílásaként tekintik ezt a jelenséget – szanszkrit kifejezés, jelentése: “feltekercselt alvó életenergia a gerinc aljában”. Feltehetően a kundalini energia és a spirituális energia (és a szexuális energia) egy és ugyanaz, de ennek az elméletnek az igazolása még várat magára – a folyamatos kutatásról itt lehet többet megtudni: http://www.kundalininet.org, ill. http://www.ICRcanada.org ) 
 • Az elektromos érzékenység arra az állapotra utal, amikor az egyén az erő-mezején vagy energia-mezején keresztül hat a közeli elektromos vagy műszaki eszközökre. Hatásukban és mértékükben e hatások általában szórványosak, néhány megtapasztaló észlelése szerint: az órák megállhatnak, mikrofonok “visítanak”, a hanglejátszó eszközök kikapcsolnak, a TV önmagától csatornát vált, villanykörték égnek ki (pl. utcai villanyoszlop közelében való elsétáláskor), a telefon megszakad, a számítógép memóriája hirtelen csökken, és így tovább. Azok, akik ezeket az új jellegzetességeket könnyedebben fogadják, kevesebb incidensről számolnak be mint azok, akik megakadnak (megakasztják magukat) a feldolgozás folyamatában. 
 • A fizikai változások, a beállítottságbeli változásokkal együtt, végül is oda vezetnek, hogy a megtapasztalók megváltoztatják a hozzáállásukat az egészség és gyógyítás, foglalkozás, anyagiak, életmód és kapcsolatok terén. Sokan azt mondják, hogy ez majdnem olyan, mintha újra kellene tanulniuk a saját testük és elméjük használatát. A visszaállási időszak után a többségük egészséges és termékeny életet él, ami boldogabb, nagyobb mértékben spirituális beállítottságú és energikusabb, mint korábban. Azok, akik elfojtják vagy letagadják az utóhatásokat, valami módon “beteljesületlennek” érzik magukat, és akár évekkel később akaratlanul is bekövetkezik az “áttörés”.

A megtapasztalás utóhatásait nem lehet színlelni, ahogyan a megtapasztalók az utóhatásokra való reakcióikat sem tudják rejtegetni – attól függetlenül, hogy tudatosul-e bennük, hogy mit csinálnak, vagy sem.

Lehet késleltetni a reakciót, vagy csökkenteni a megtapasztalás hatásait, de nem lehet elbagatellizálni, semmisnek venni azokat a komplex és életet megváltoztató változásokat, amik a megtapasztalással járnak.

Tekintet nélkül arra, hogy bármilyen drámával járt-e a halálközeli élmény, ami ezután történik, azokban a történésekben fognak az igaz értékek és valódi értelmek megalapozódni (és kibontakozni).

Hasznos megjegyzések

Lehetséges halálközeli élményben részesülni a fizikai halál beállta nélkül is! Például a gyerekeknek lehet a szokásosnál erőteljesebb álmuk, melyben meghalnak; vagy felnőttek egy karcolás nélkül megúsznak egy balesetet és azon kapják magukat, hogy egy másféle meditatív állapotban vannak, vagy csak később döbbenek rá, hogy “megváltoztak”. Mindezek akkor nyernek hitelességet, ha a személy ugyanazon jellegzetességeket mutatja, mint a halálközeli élmények megtapasztalói.

(Atwater Children of the Fifth World c. könyvében arról is ír, hogy sokunk, akik teljesen másként észleltük a világot egész kicsi korunktól fogva, mint minden más gyerek, szintén áteshettünk halálközeli élményen, kvantumpillanaton, akár elképesztően kicsi korunkban).

Az utóhatásokhoz való igazodás eltart egy ideig. Általában az első három év a legzavarosabb, olyan, mintha a személy “nem jött volna teljesen vissza”. Nagy segítség, ha a megtapasztalók és családtagjaik létrehoznak olyan csoportokat – vagy a meglevőkhöz csatlakoznak –,  ahol a többi megtapasztalóval feldolgozzák a tapasztalataikat. A következő könyvek szintén segítséget nyújtanak a megértéshez, mivel az utóhatás kutatási eredményeibe való mélyebb betekintést biztosítanak.

Ajánlott könyvek a megtapasztalás feldolgozásához

 

Ajánlott weboldalak:

http://www.near-death.com/

http://pmhatwater.blogspot.com

Angol nyelvű forrás:

http://iands.org/about-ndes/common-aftereffects.html

 

Fordította:

Exopolitika Magyarország, Fukk Bálint megtapasztaló és terapeuta

Alapfordítást készítette: Zsoldos Betty mester-coach, a Megszentelt Gazdaságtan c. könyv fordítója.

Keshe Alapítvány mesterképzés olasz egyetemen

A cikk rövidlinkje: http://wp.me/p2X0wC-O5 . A videó rövidlinkje: http://youtu.be/qPEfEMbBgb8

Milyen irányba tart az Emberiség? Hogyan élünk, mikkel próbálkozunk? Mi van, ha tényleg létezik egy jobb élet lehetősége?

A Keshe Alapítvány büszkén hirdet ki egy új utat, mely előre viszi az emberiséget egy olyan technológia-rendszer segítségével, ami harmóniába hozza az emberiséget magának a bolygónak és az Univerzumnak a természetes működésével és rendjével.

Ez az új tudományág és technológia, melyet Mehran Tavakoli Keshe nukleáris mérnök fedezett fel és fejlesztett ki, a mágneses gravitációs mezők használatán és irányításán alapul (magrav).

Ez az újfajta tudás több száz lehetséges alkalmazás előtt nyitja meg az utat, melyek megoldásul szolgálnak világunk legtöbb alapvető problémájára, úgymint víz- és élelemválság, környezetszennyezés és energiaválság problémáira.

Keshe Alapítvány 01A Keshe Alapítvány büszkén bemutatja a Keshe Alapítvány Űrhajózási Intézetet (http://spaceshipinstitute.org) az Università Lum Jean Monnet (http://www.lum.it) Egyetem Management of School (http://management.lum.it) Intézetével együttműködésében. A LUM a Libera Università Mediterranea (Google térkép utcakép: http://goo.gl/E8yNfh) magánegyetem nevének rövidítése.

A Dél-olaszországi, repülőtérrel rendelkező Bari városából könnyen elérhető egyetemmel együttműködve a Keshe Alapítvány Űrhajózási Intézet a plazma technológia és kapcsolódó ismeretek központi tudáselosztója lesz.

A Lum Egyetem Menedzsment Iskolája 21. századi korszerű létesítményeinek segítségével a Keshe Alapítvány Űrhajózási Intézet beható módon fogja átadni a plazma technológia alkalmazásának ismereteit, hogy hallgatói a tudósok és plazma mérnökök új generációjának vezetői legyenek!

A Keshe Alapítvány a technológia békés használatára nyit utat a világ számára, mely a Földön korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásoktól teljesen független, ugyanis a tudás arra alapul, hogy hogyan működik az Univerzumban minden összhangban. A legkisebbtől a legnagyobb egységig, az atomoktól egészen a galaxisokig.

Végre közösen együttműködhetünk mind: az új tudások, az innováció, és a társadalmi problémák megoldása felé való törekvésben.

A nyitott online távoktatás (meghatározott keretlétszámú MOOC-képzés) keretében történő oktatás újszerű lesz abban, hogy nem lesznek tesztek azért, hogy jóváhagyják a megértésed szintjét, hanem mindenkinek a tudása tiszteletben lesz tartva, és inkább a gondolkodás lesz bátorítva egy kibontakozásra sarkalló környezetben. 

Minden kézzelfogható kísérletet és tesztet széles körben közzéteszünk online kerekasztalokon keresztül, hogy MINDEN véleményt és tudást előtérbe hozzunk.

Keshe Alapítvány 03A hallgatókat újfajta munka- és együttműködési morállal ismertetjük meg: első kézből tanulhatják meg, hogy hogyan osszák meg a tudást ingyenesen és nyíltan!

A végzett tanulóktól elvárás, hogy az egyetemen így megszerzett tudásukat megosszák saját közösségükkel és nemzetükkel.

Minden hivatalos tanítás, előadás és prezentáció angol nyelven lesz elérhető, de a technológia segítségével azonnali fordításuk is lehetséges.

A Keshe Alapítvány Űrhajózási Intézete 3 éves mesterképzési programot ajánl BA/BSc végzettséggel rendelkezőknek, és 1 éves executive mesterképzést az MSc/BSc diplomával rendelkezőknek a következő tudományterületeken:
– Űrszállítás
– Új plazma technológia
– Egészségügy
– Agrárkultúra
– Anyagtudomány
– Energia

Az Egészségügyi szekció célja, hogy felkészítse a hallgatókat az űrbeli életre, a Földre való visszatérés szükségessége nélkül!

E célból a Keshe Alapítvány Űrhajózási Intézete számos betegség gyógyítására alkalmas eljárást fejlesztett ki, ideértve: A.L.S., rák, kóma, epilepszia, sclerosis multiplex.

Keshe Alapítvány 04Az Űrhajózási Intézet online oktatási kurzusokat ajánl, melyek bárki számára, a világ bármely pontján elérhetőek lesznek, hogy beiratkozva növelhessék tudásukat és megértésüket.

A hallgatók munkájuk mellékhajtásait kereskedelmi értékesítéssel hasznosíthatják, az ehhez szükséges pénzügyi támogatások felkutatásában a Keshe Alapítvány is segítséget fog nyújtani.

Az új tudomány és új technológiák nyíltan hozzáférhetőek lesznek az emberiség javát szolgáló békés használatra, hogy jobb világot teremtsünk már ma! Most már Te is részese lehetsz az Új Földnek és az új tudásnak.

Minden kereskedelmi hasznosítástól elvárás a nyílt forráskód és a szabadalommentesség!!! Ez az Alapítvány és az Űrhajózási Intézet erkölcsi világképének kulcsfontosságú része!!

Az Űrhajózási Intézet 2015. április 21-én kerül hivatalosan beiktatásra, a képzések röviddel ezután, 2015. május 4-én indulnak.

Az Űrhajózási Intézet hallgatói lesznek a jövő vezetői! Változást hoznak majd az űrtechnológia, tudomány, orvostudomány, agrárkultúra(!) és energia MINDEN területén.

Bárki jelentkezhet, a felvétel meghívásos alapon történik (SpaceShipInstitute.org/apply.php). 

Keshe Alapítvány 05Felvételi előkövetelmény nincsen! Kb. 250 MA/BA hallgatót vesznek fel a 3 éves mesterképzésre, 120 MSc/BSc hallgatót az 1 éves executive mesterképzésre.

Örömmel várják az emberiség részvételét a Keshe Alapítvány Űrhajózási Intézet kollektív tudáskutatásában.

Tehát merrefelé tart az Emberiség? Ez Tőled függ! Jelentkezz most! (SpaceShipInstitute.org)

Fordította: Exopolitika Magyarország
Alapfordítást készítette: S.Z. – Köszönet és hála érte!

Keshe a NEM KAMU!

Workshopok: https://livestream.com/ssiworkshops

LUM egyetemi megnyitó angolul: http://livestream.com/ssiworkshops/events/3988483 , illetve rövid olasz nyelvű bevezető itt.

Keshe Workshop könyvei az Amazonon!

 

ÚJ: magyar FB-csoport kutatóknak: https://www.facebook.com/groups/keshemagyar

Keshe workshopjai Kindle verzióban: http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Corn%20Vandorp&search-alias=digital-text&sort=relevancerank

Kindle for PC: https://www.amazon.com/gp/digital/fiona/kcp-landing-page

Legújabb interjú videó: https://www.youtube.com/watch?v=1jJ_zTZT-cE

Youtube videók: https://www.youtube.com/user/keshefoundation/videos

Workshop Livestream videók: http://www.livestream.com/kesheworkshop Közép-európai idő szerint reggel 08:00-kor minden csütörtökön új workshopot tartanak. További rendszeres heti műsoraik is vannak!! Kb. 10 óra oktatás összesen per hét.

3 fő könyve: http://www.keshefoundation.org/shop/category/view/1.html

Videóikon elmagyarázzák, hogyan építhető meg házilag a CO2-kit. Akinek nincs kedve megcsinálni, meg is veheti: http://www.keshefoundation.org/shop/category/view/5.html

KESHE PENDRIVE LETÖLTHETŐ: https://exopolitikamo.wordpress.com/2014/03/15/orias-hir-keshe-pendrive-letoltheto/

Tavasszal indul egy olasz egyetemmel való együttműködésük. A http://spaceshipinstitute.org linken lehet jelentkezni.

Elmondása szerint a Kínaiak, az Oroszok és a Japánok jelentős méretekben használják ezt a tudást.

Némítsd el Elméd Zaját – A Föld Dala

Ilyen dalokra van a lelkeknek ínsége.

Ahogy a Sötét Erők használják a médiát, mintegy felhívásként keringőre, kikényszerítve az ébredést és a fejlődést, úgy a Fényerőknek is ezt kell bölcsen tenniük.

Minden elismerésünk a dalért! Úgy gondoljuk, ő egy Közülünk. 

Leendő hasonlelkűek: Hajrá! Ne legyetek hajlandóak figyelmet adni a negativitásnak, a kételkedő belső monológnak, mert az hazudik: ez az egó egyetlen pontból álló munkaköri leírása.

Némítsd el elméd zaját. … Lásd a Fényt …

Hány háború után vagyunk már,
mégsem ért a vágyunk célt.
Most némítsd el elméd zaját!
Hallgasd hát,
a Föld dalát!

Mint szent fohász, mit némán súg a szél,
lágy hangja átölel, és újra kér,

LÁSD A FÉNYT, NE BÁNTSD, MI ÉRTED ÉL!
HALLD A SZÓT, MIT FÖLD, AZ ÉG BESZÉL.
NÉZD A BOLYGÓT! OLY’ TISZTA KÉK.
ÉLJ MA ÚGY, HOGY ÉLJEN MÉG!

Hány néma csonk az erdők helyén,
s hány mérgezett folyó
még megbocsát, s új életre kél,
de több esély
nem kapható.

Vad gyárak, gépek, fémek hangján át,
még kell, hogy halld, hogy értsd a Föld dalát!

LÁSD A FÉNYT, NE BÁNTSD, MI ÉRTED ÉL!
HALLD A SZÓT, MIT FÖLD, AZ ÉG BESZÉL.
NÉZD A BOLYGÓT! OLY’ TISZTA KÉK.
ÉLJ MA ÚGY, HOGY ÉLJEN MÉG!

OLY’ TISZTA KÉK, HADD ÉLJEN MÉG!

Dalszöveg: http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/91452/bako-krisztina/a-fold-dala-zeneszoveg.html

Kiegészítő Pénznemek Rendszere

A pénzrendszer sokkal nagyobb tabutéma, mint az ufók vagy az ingyen energia vagy a spirituális megvilágosodás. Bár legutóbbi a legfontosabb, mégis több ember érdeklődik bármelyik előbb említett három téma iránt, mint a pénzrendszer igazi megoldásai iránt. Több ezer éves taburól van szó.

A megoldás az, hogy ne legyen monopóliumpénz, hanem komplementer valuták RENDSZERE legyen. Maga a kifejezés, hogy kiegészítő pénznem (complementary currency), maga a megnevezés sem létezett néhány évtizeddel ezelőttig e több ezer éves problémára. Jelentős számú film, cikk és könyv készül a pénzrendszer problémáiról, hibáiról, de a megoldásokról a rendszerszintű problémákra, alig: még a hozzáértőbbek nagy része is sötétségben van. A megoldás úgy tűnik, valahogy nem érdekes.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2008-as tanulmánya szerint 124 rendszerszintű bankválság, 208 valutaválság, 63 egyedi államcsőd (sovereign debt default) zajlódott le a világ országainak mai típusú, globálisan elterjesztett pénzügyi rendszereiben 1970 és 2007 között. Az előző 300 évben pedig 48 nagyfokú válság.

Ha az autónk rendszerszinten ennyiszer romlana el, tennénk valamit? A nemzetközi életben minden válságot úgy kezelnek, mintha az lenne a bolygón a legelső. Nem ismerik el a létezését a problémának, ami láthatóan nem egyedi, hanem rendszerszintű.

A jegybankok érdeke és különösen a világ nemzeteinek független jegybankjait ellenőrző, hivatalosan is magánbank központi banknak, a Bank for International Settlements-nek (BIS) az érdeke a szorosan véve 350 éves, tágabban véve a több, mint 2000 éves status quo fenntartása.
Maga a BIS egykori elnöke tájékoztatta Bernard Lietaer-t (lásd ebben a videóban a beszámolóját erről), hogy a világ összes jegybankjának, az IMF-nek és a Világbanknak, egyetlen egy célja van: hogy a rendszer ugyanolyan maradjon, mint most. Érdekességképpen itt olvasható az International Journal of Central Banking: http://www.ijcb.org.

A világot irányító nagyvállalati, illetve hadipari-pénzipari-olajipari hálózatok nem érdekeltek hosszú távon gondolkozni. A világot irányító nagyvállalati, valamint a politikai és szektás hálózatok érdekeltek viszont a totális káoszban (ahogy az a sorok közül kiolvasható a számukra írt CIA Global Trends 2030 c. tanulmányból is). A pénz jelenlegi változata és jelenlegi rendszere csak eszköz az életellenesség “szent” gyakorlására. Hogy miért lett ilyen a pénzrendszer (az ókori Babilontól kezdve minimum), annak már exopolitikai vonatkozása van, de ez most szétfeszítené a kereteket.

Vajon mi lenne a pénzügyi megoldás a BIS-ben is egykoron dolgozó pénzügyi rendszerszemlélet szakértő szerint?

Videóátirat:

Kiegészítő pénznemek, komplementer valuták rendszere

A nevem Bernard Lietaer (ejtés: lietár). Társkutató vagyok a Kaliforniai Egyetemen, Berkeley-ben (azóta a Sorbonne-on tanít). Képesítéseim javarészét rendszermérnökként szereztem. A rendszerelméletet alkalmazom a pénzügyi rendszerekre. Amit a közgazdaságtan többnyire nem tesz meg.

Ha hátrahagyjuk a Paradigmát: kiegészítő pénznemekkel stabil gazdaság érhető el.

Amikor először ráeszméltem, hogy valami baj van a pénzügyi rendszerekkel, az 1970-es évek első felében volt. Akkoriban Dél-Amerikában éltem. Éppen Peruban dolgoztam, feladatom volt optimalizálni Peru keményvaluta bevételét. Észrevettem közben valamit, ami egész Latin-Amerikában érlelődött. Annak az adósságbuboréknak a kezdetét vettem észre, ami utóbb aztán 1981-ben robbant ki. Arra jutottam, hogy vagy megőrültem, vagy valami olyat látok, ami nem normális.

Dűlőre akartam jutni ezügyben, így egy fordított kutatóévet vettem: a kutatóév az, amikor egy professzor a valódi világba megy dolgozni. A fordított kutatóév mikor egy valódi világbeli ember elmegy professzornak. Ez volt számomra az első ilyen fordulat. Számos alkalommal megtettem ezt életem során. Ekkor kezdtem el tanítani a belgiumi Leuven Egyetem nemzetközi pénzügyek szakán és írtam egy könyvet Latin-Amerikáról.

Ekkor kezdtem tudatára ébredni, hogy rendszerszintű problémák vannak az egész globális pénzügyi rendszerben. Ebben a könyvemben kijelentettem, hogy a kora 1980-as években egy nagy válság várható Latin-Amerikában. A könyvet 1979-ben adták ki és 1981-ben pukkant a buborék.

Életem második meghatározó lépését azonban életem máig egyetlen mentorának köszönhetem, Willis Harman-nak (abban az időben már az IONS, az Edgar Mitchell asztronauta alapította, tudatkutatással foglalkozó Institute of Noetic Sciences elnöke volt).

Willis Harman azt mondta nekem 1992-ben: “Bernard, olyan képzést kaptál 25 éven át a pénzről, mint még soha senki.

Különböző, szokatlan pozícióimra gondolt:

– Én vagyok az egyetlen központi bankár, aki ténylegesen kezelt egy offshore valuta alapot. Ezek nem szoktak megtörténni egyazon életen belül.

– Vagy: professzor voltam egy egyetemen és elnök egy elektronikus fizetési rendszerben.

– Dolgoztam jelentős nemzetközi vállalatoknak és fejlődő országoknak is.

Ezek teljesen más látószöget követeltek meg. Egyetlen közös volt bennük: a pénz rendszere. De én erre nem jöttem rá, amíg Willis rá nem ébresztett erre az összefüggésre. Hozzátette még: “Tovább kell adnod, amit megtanultál, mert nagyon hasznos lesz sokak számára!” Így kezdődött.

Gondoltam, három évig csinálom, aztán megyek tovább a saját egyéni életemmel. Ez húsz éve történt, publikálni pedig 15 éve kezdtem el.

Nem tudok megszabadulni a témától. Kapaszkodik belém, a világban zajló események miatt. Ahol most tartunk, az valójában sajnos pontosan az, ahol vártam hogy fogunk tartani, amikor 1999 végén előrejeleztem a jelenlegi világszituációt.

Ez öt fő rendszerszintű válság összeütközése: öregedő társadalmak, növekvő munkanélküliség, drámai éghajlatváltozás, fajok tömeges kihalása. Mindezek átitatva a pénzügyi instabilitással.

Ezen dolgok együttes erővel rá fogják kényszeríteni az emberiséget 2020 előtt, hogy ténylegesen változtassunk a pénzügyi rendszerünkön. Ezt még mindig tartom, hogy 2020 előtt rákényszerülünk a megváltoztatására. De reményeim ellenére ezügyben sok a késlekedés.

A Paradigmaváltás: a pénzügyi monokultúrából a pénznemek ökológiájába

A hátrahagyandó paradigmánk az, hogy mindent egyetlen egy TÍPUSÚ valutával kell kezelnünk, az egyedülálló pénznem monokultúrájával. Minden PATRIARCHÁLIS társadalom kezdetektől fogva, i.e. 3200-tól: a Babiloni Birodalom, Ókori Görögország, Római Birodalom és a Reneszánsz óta a Nyugati világ, ezek mind patriarchális társadalmak és MINDEGYIKÜK egy felülről irányított egyedüli pénznemet rótt ki a társadalmára, beépített kamattal.

Nagyon logikusan, ugyanis a kamat egy elvonó egyszköz; egy koncentrációs eszköz. A kamat automatikusan biztosítja az erőforrásokat a hatalmi hálózatoknak, anélkül, hogy ehhez bármit tenniük kellene.

A kamat definíciója:
erőforrások áthelyezése a felhasználók összességétől a kibocsátók javára.

Ennek a pénzügyi rendszernek a monokulturális JELLEGÉT kell elhagynunk.

Tehát ne az egész hagyományos pénzügyi rendszertől szabaduljunk meg, amit néhány ember mond: a pénzügyi reformerek többsége ugyanis ebbe az irányba megy: vagy a kormánynak akarják adni a monopóliumot vagy nemesfém fedezetűvé akarják átalakítani a rendszert, de ha benne maradunk az egyetlen pénztípus paradigmájában, akkor még ezek esetén is saját csapdánkban maradunk!

Ezért kell a pénzügyi monokultúrából pénzügyi ökorendszerbe átmenni.

A pénzügyi ökorendszerben különböző skálák, különböző speciális réspiacok, rés-funkciók vannak. Ezek összessége tud adni egy sokkal nagyobb ellenállóképességet, mint ami a jelenlegi rendszerszintű monokultúrával elérhető.

Hangsúlyozom, hogy a monokultúra igenis hatékonyabb. Ha azt úgy értelmezzük mint termelési hatékonyság, időegységre, évre lebontva, egyszerű példaként a fakitermelést vehetjük. A monokultúrák rendkívül hatékonyak, vita nincs. De rettenetesen törékenyek. (lásd a Nemzetközi Valutaalap tanulmányát: az IMF 2008-as tanulmánya szerint 124 rendszerszintű bankválság, 208 pénznemválság, 63 egyedi államcsőd (sovereign debt default) van a világ országainak mai típusú, globálisan elterjesztett pénzügyi rendszerének háta mögött 1970 és 2007 között. Az előző 300 évben pedig 48 nagyfokú válság. http://tinyurl.com/IMFbankingCrises ).

Mit értek a pénzügyi ökorendszer alatt

Képzeljük el, hogy a banki hitelpénz mellett van a hagyományos pénz is és vannak üzletek közötti B2B pénznemek is és vannak városi pénznemek is: olyan városokban és vonzáskörzetükben, melyek saját társadalmi és ökológiai céljaikra hoznak létre pénznemeket nonprofit szervezeteken keresztül.

Hadd adjak élő példát mindegyikre.

Az egyik a cégek közötti B2B valuta, a svájci WIR, mely a B2B pénznemek anyja és a svájci gazdaság titka. A második példára városi pénznemeket mondok, amiket Angliában kezdtek el nemrégiben, a Bristol font és a londoni kerületi Brixton font. (ill. még Oxford font, de lásd még: torekes Belgiumban)

Ezeket a városok bocsátják ki és így ezek a városok felelősséget vállalnak rendszerszintű problémáik önálló megoldásában. A nagymamánkról való gondoskodásra egy szomszédsági pénznem-rendszer a megoldás, pl. a japán Fureai Kippu kiegészítőpénznem-rendszer.

Mindezen valutatípusoknak, mindegyik kiegészítőpénznem-fajtának helyet KELL foglalnia a teljes rendszerben.

Figyelmeztetnem is kell, hogy eljuthatunk oda, hogy túl sok van belőlük, de ettől nagyon messze vagyunk! Elméleti megfontolásokból tudjuk, hogy egyensúlyra van szükség: nem szabad túllőni. De hogy egynél több pénznem-típusra van szükségünk, az biztos.

Körülbelül fél tucat ilyen különböző rést kell megcéloznunk. Ekkor egy stabil, fenntartható rendszert érhetünk el.

Mit tehetnénk mi, hogy segítsük a változást?

Civilként azt tudom mondani, hogy minden állampolgárnak lehetősége van kivenni a szerepét ebben a játékban. Az a kulcsfontosságú, hogy egy vezetői csoportban vegyünk részt, a skála bármilyen szintjén: ha vezetői team-ünkkel vagy bárkikkel, akikkel összefogunk, egy társasház erejéig van hitelességünk és elismertségünk, akkor azon a szinten. Ha egy körzet, egész szomszédság szintjén, akkor ezen a szinten; ha helységi, városi szinten, mert oldalunkra állt a polgármester, vagy más emberek, akikre ezen a szinten felnéznek mások, akkor helységi, városi szinten.

Valójában azon múlik, hogy kiket tudsz magad köré tudni, és azoknak milyen szinten van szavahihetőségük, hogy az a szint megfeleljen a választott pénznem-típus bevezetéséhez szükséges szintnek.

Magyarul: ne próbálj meg világvalutát csinálni ha csak a társasházban néznek fel rád. Ugye érthető? Ugyanakkor, ha világszinten van hitelességed, akkor törd a fejed egy világvalután.

További videók Bernard Lietaer-tól és egy jobb pénzügyi rendszerről: tinyurl.com/helyipenzek

László Ervin – Az Önfelismerő Kozmosszal Integráns Tudatosság

A cikk rövidlinkje: http://wp.me/p2X0wC-Mq .

László Ervin professzor: Azért jöttem, hogy azokról a kapcsolódási pontokról és elgondolásokról beszéljek, melyeken az Integral Foundation, az Integral Institute és a Budapest Klub közösen osztozik. Hiszünk egy egységes, egy globálisan holisztikus világban, egy globális, holisztikus tudatosságban.

Mai teremtett világunk nem tartható életben jelenlegi formájában. Nem az emberiség nem tartható fenn, hanem a világ, amelyet teremtettünk. Ez a világ széttöredezett. Olyan mint egy dzsungel: ember embernek farkasa.

Szerintem a világ integrális, integráns egész. Ha elkezdünk integrálisan gondolkodni, akkor kezdjük el kapisgálni, hogy milyen igazán a világ.  Egy létező megoldás tehát, hogy éljünk integráns egész tudatosságban.

Ez egy olyan tudatosság, mely mélyebb valóságában tudja érezni azt, ami van; sokkal mélyebb szinten tud kapcsolódni ahhoz, ami van. Az “integráns” nagyon sokféle módon jelenti azt, hogy egész, nem szétválasztott, nem részekre osztott, hanem Egyként létező. Olyan kulcsfogalom ez, amiben mindig előkerül a tudatosság.

Amit teszel, az nagyon a tudatosságod tükröződése. Ha ez egy integrális világ, akkor integrális tudatosságra van szükségünk. Mi az az integráns, integrális tudatosság?

Hadd vázoljam fel először, hogy mi nem az. A jelenlegi értelmezést, a domináns, úgynevezett fősodratú, tudományos elképzelést a tudatosságról én Turbina Elméletnek hívom. (Turbine theory).

Szerintem ez nagyon veszélyes értelmezés, mert különválasztja a Tudatosságot: “az én tudatosságomat csakis az én saját agyam hozza létre”. Így hozza létre ez a domináns tudományos meggyőződés a szétszakítottságot: mindannyiunk tudatossága egymásétól szétválasztott.

A tudatosság ezen felfogása azon hibás elgondolásra építtetett, hogy ha az agy hozza létre a tudatosságot, akkor a tudatosságnak meg kell szűnnie, amint az agy leáll. Azonban ellenőrzött klinikai kísérletek sokasága bizonyítja, hogy számos ember, aki átlépte a halál küszöbét, visszajött; ezt hívjuk halálközeli élménynek, NDE-nek (lásd: IANDS.org , near-death.com, NDERF.org).

Tudatos élményük volt, miközben az agy halott volt! Lapos jeleket mutatott az EEG-készülék, ami az agyi “EKG”. Sok szálon kapcsolódtak közben ehhez a valósághoz, így valami több van ebben jelen, mint a fizikai világ. Számos tényszerű bizonyíték is van. [Lásd még: Common aftereffects of near-death states]

Amit teszel, az az egész kozmoszra hatással van! Ha fejleszted a tudatosságod, ettől fejlődni fog a kozmosz tudatossága is! Parányi input, de egy hologramban, minden rész minden változása tükröződik minden másik részben. Tudományos fantasztikumnak tűnhet, de ma már ez a kvantum-fizikából ered, ami meg van támasztva bizonyítékokkal.

A kozmosz holografikus tudatossága a te tudatosságodban jelenik meg/tudatosul. Ezért számodra is elérhető az integrális tudatosság. Ekként az Integrális Tudatosságként részese vagy a nagyobb egésznek és hozzájárulhatsz a Világhoz.

IntegralEuropeanConference.com

Nullponti Ingyen Energia a Kvantum-Vákuumból


Szimmetrikus elektromos rendszerek és energiacsere a kvantum-vákuummal

Ingyen energia szubatomi szinten elmagyarázva

I.
Az Univerzumban az energia mennyisége végtelen. Tömeggel kapcsolatba lépve, az energia láthatóvá válik. Az elektron energiája elsőrendűen nem az elektronból származik, hanem a kvantum-vákuumból, a téridőből.

Az elektron egy csatorna szerepet tölt be, ami integrálja az energiát a kvantum-vákuumból és az energia egy másik formájába alakítja át, az elektromos mezőbe. Ezt a fajta energiaátalakítási folyamatot a szimmetriatörés jelensége teszi lehetővé.

Az elektromos rendszerekben az elektronok és az elektromos mezők alapvetőek. Emiatt a szimmetriatörések szintén alapvető szerepet játszanak minden elektromos körforgásban (áramkörben).

Az anyag és a téridő szoros kapcsolatban álló jelenségek. Mivel az anyag határozza meg a téridő hajlását, és a téridő határozza meg az anyag mozgását, ezért az ún. anyagi dolgok inkább a téridő függvényét képező jelenségek, mint olyan jelenségek, melyek egymástól függetlenek volnának.

A modern fizikában nemcsak a térbeli energiamezőt tekintjük a kvantum-vákuum függvényének, ugyanis az atom összetétele is kvantum-fluktuációkból épül fel.

Tehát az anyag nem önálló létező, hanem a téridő egy minősége. Ha a téridő határozza meg az atom mozgását, akkor a téridőnek egy fajta energiát kell tartalmaznia.

II.
Egy ismert módszere az energia kicsatolásának a látszólag üres téridőből a Casimir-effektus. A Casimir-kísérlet két egyenletesen sima lemezzel végezhető, azok egymás közelébe helyezésével. Éppen mielőtt érintkeznének, egy vonzó erőhatású energiamező jön létre.

A mező a lemezek között és körül fellépő kvantum-vákuum energiasűrűségek különbségéből jön létre. Atomok és mezők hiányában azonban a téridő geommetriája közel tökéletesen szimmetrikus.

Ha két lemez van a téridőben, a lemezek kismértékben megtörik a szimmetriát. A megtört szimmetria integrálja a kvantum-vákuum energiájának egy részét a megfigyelhető valóságunkba.

Az egyik lehetőség, hogy több energiát nyerjünk ki a kvantum-vákuumból Casimir-hatással, az az aktív módszerekkel elért szimmetriatörés. Ilyen kényszerített aszimmetria az általános elektromos mező.

III.
A kvantum-vákuumból folyamatosan virtuális fotonok lépnek elő, majd röviddel utána újra eltűnnek abba a dimenzióba. A virtuális fotonok virtuális részecskepárokká esnek szét. A virtuális részecskepár egyik eleme pozitív, a másik eleme negatív töltésű.

A virtuális részecskepárok irányulása elektromos töltés hiánya esetén egy rendezetlen folyamat. De a virtuális részecskepárok rendezhetőek, azaz polarizálhatóak. Elektromos töltés jelenléte esetén, ami lehet egy elektron, a virtuális részecskepárok polarizálódnak.

Tehát az elektromos mező a lokálisan megjelenő virtuális részecskepárok, fotonok folyamatos polarizációja, melyek a fény sebességével haladnak. Nagyon rövid életük miatt, a virtuális részecskepárok nem tudnak keresztülhaladni a téridőn. Ami a téridőn keresztül halad, az a polarizáltság.

Mivel a virtuális fotonok helyben lépnek elő a kvantum-vákuumból, az elektronra ható erő energiája szintén a kvantum-vákuumból származik. Ha az energia egy formája, az elektromos mező erőt és gyorsulást fejt ki az elektronra, akkor ez az energia újból létre fog jönni az elektronon belül, annak minden egyes pontján.

Tehát mindaz, ami a téridőn keresztül halad, az egy bizonyos fajta információ, ami beindítja a kvantum-vákuumot, hogy erőt és gyorsulást hozzon létre pontosan az elektron aktuális elhelyezkedésénél.

Az elektromos töltés, mint például a környező elektromos mező, szintén a kvantum-vákuum szimmetriatörése. Az elektromos töltések körüli aszimmetriát a térben téraszimmetriának hívjuk. Az elektromos töltést így hívhatjuk vákuum-aszimmetriának.

Ezt a szemléletmódot használva lehetséges annak definiálása, hogy mi az erő és mi az energia. Egy statikus erő kettő vagy több töltésforrásra hat, ha létezik egy téraszimmetria, ami adott a pillanatban változatlan marad. Az áramlási potenciál folyamatosan újragenerálódik az időben.

Ez az, amiért a dinamikus áramlási potenciál az elektrosztatikus erő okozója. Munkavégzés akkor történik, amikor a kettő vagy több töltésforrás közötti téraszimmetria az adott pillanatban megváltozik. Például amikor az elektronok eltávolodnak egymástól.

A téraszimmetria változásakor a téraszimmetria pusztán csak átalakul: összesűrűsödik vagy megnyúlik. Minden téraszimmetriának a sűrűsége az energiaszimmetrikus rendszerek megőrzésétől függ. Az elektromos áramlási potenciál a közvetlen előszint vagy alapanyag a megfigyelhető energiaforma számára.

Mivel az elektron elektromos potenciáljának megszakítás nélküli újragenerálódása nem igényel észlelhető energiabevitelt, ezért először az a kérdés igényel megválaszolást, hogy a megfigyelhető energiák miért maradnak meg.

A következő animáció egy egyszerű áramkörben magyarázza el ennek az energia megmaradásnak a folyamatát és megválaszolja a kérdést, hogy a megfigyelhető energiák miért maradnak meg.

IV.
Az elembel lévő elektrokémiai potenciálkülönbség megtöri a kvantum-vákuum szimmetriáját. Ez egy BEVITELI DIPÓLUST eredményez. A beviteli dipólus olyan, mint egy nyitott atjó. Ezen az ajtón keresztül az elektromos mező beáramlik. A beáramló elektromos mezőt szél ábrázolja, ami nyomást fejt ki az elektronokra.

Az elektronokat ezért vitorláshajók ábrázolják. Mindaddíg, amíg a beviteli dipólus értintetlen marad, az elektromos mező korlátlanul és örökké használható. Amint az áramkör bezárul, az elektronok a negatív pólustól az elem pozitív pólusa felé haladnak.

Az áramkörben megtett útjuk során az elektronok áthaladnak az izzószálon. Az izzószálban segítik az energia egyik formáját átalakulni az energia egy másik formájává.

Az elektromos mező (amely a kvantum-vákuumból származik) az elsődleges energiaforrás, azáltal, hogy áttolja az elektronokat az izzószálon. Tehát az izzószálban létrejövő energia nem az elemből nyeri létét, hanem a kvantum-vákuumból.

Az egyetlen dolog, amit az elem tesz az, hogy megtöri a kvantum-vákuum szimmetriáját és így rendelkezésre bocsátja az elektronokat. Ugyanakkor az elektromos mező csak mozgást végző elektronok esetén generál megfigyelhető energiát.

Mivel az elektronok az izzószál nagyobb ellenállása miatt nem tudnak egykönnyen átkelni, ezért nagyobb hullámokat okoznak. A hullámok kiloccsanó vize a környezet felé sugárzott fény és hő formájában jelentkezik.

Az elektronok nem energiaforrások, hanem csak közvetítőként szolgálnak!

Segítenek átkalakítani az elektromos mező szelét hullámokká. Az elektromosmező-aszimmetria átalakul az izzószálban fény-aszimmetriává és hő-aszimmetriává.

Az aszimmetria-konverziós folyamatot az elektronok által okozott hullámfodrok ábrázolják. Az áramlási potenciálok megfigyelhető energiajellemzőket vesznek fel az aszimmetria-konverziós folyamatban. Az aszimmetria-konverzió az, amit mi megfigyelhető, valós energiaként észlelünk. E folyamat során a megfigyelhető energia szó szerint a helyi kvantum-vákuumból jön létre!

Ha az elektromos mezőt az izzószálban két másik elektron segítségével újra aszimmetriává alakítjuk akkor a szükségszerű következmény, hogy két elektron kifelé áramlik az elem negatív pólusánál, és két elektron befelé áramlik az elem pozitív pólusánál.

Ez szimmetrizálja a beviteli dipólust két elektron révén. A beviteli dipólus szimmetrizációs folyamata kémiai reakcióként válik láthatóvá. Az elektronok egyenletes eloszlása az izzószálban és az elemben kényszeríti a folyamatban résztvevő és megfigyelhető energiák megőrzését.

Egyensúly van azon elektronok száma között, amelyek segítik átalakítani az elektromosmező-aszimmetriát az izzóban, és azon elektronok száma között, amelyek egyidejűleg megszüntetik a beviteli dipólust.

Ez klasszikus példája az elektromos rendszerek önszimmetrizáló mechanizmusának.

Az önszimmetrizáló mechanizmus az oka a megfigyelhető energia megmaradásának!

Amint az elektronok be és ki áramlanak az elemből, a kémiai reagensek az ionok áramlásán keresztül kiegyensúlyozódnak. A kémiai reakció tönkreteszi a beviteli dipólust! Amint megszűnik a beviteli dipólus, az elektrokémiai potenciálkülönbség megszűnik. Az ajtó bezárul és ezért az elektromos mező, mely a kvantum-vákuumból származik, leáll. Megszűnik a feszültség, az áramlás, a mező, az elektronmozgás.

A kémiai reagensek mindaddig működésben tartják a beviteli dipólust, ameddig lehetséges. A kémiai reakció teszi tönkre. Tulajdonképpen a kémiai reakció egy szükségtelen mellékhatás, mert semmilyen kapcsolata nincs az energia izzóban való létrehozásához. Az igazi energiaforrás az elektromos mező (mely a kvantum-vákuumból származik).

Meg kell tanulnunk a korlátlan és vég nélküli elektromos mező lecsapolását a beviteli dipólus megszüntetése nélkül.

A videóval (forrásvideó itt) Marcus Reid (http://vakuumenergie.de) fizikus elnyerte Thomas E. Bearden Ph.D. (http://cheniere.org) amerikai hadseregből nyugdíjba vonult energiaszakértő alezredes nyílt levelű elismerését. (olvasható: http://vakuumenergie.de => Film).

Tom Bearden közel 40 DVD-s kvantum-vákuum nullponti energia sorozata: http://EnergyFromTheVacuum.com . Fordította: Exopolitika Magyarország. E cikk megírása után minden anyagunkról online és offline biztonsági másolatot készítettünk több barátunkhoz eljuttatva.

Amerikai szabadalmi hivatalban különböző szervezetek által titkosításra kért szabadalmak listája az Amerikai Tudósok Szövetsége jóvoltából: https://www.scribd.com/doc/251314288/

Pozitív Vízió a Jövőnkről – Az Erőszakmentes Kommunikáció és a Négy Kérdés

A cikk rövidlinkje: http://wp.me/p2X0wC-EK vagy könnyen megjegyezhető linkje: tinyurl.com/nvcnk

I./III. Vízió A Múltunkról

Ez a cikk a Marshall Rosenberg-féle ErőszakMentes/EgyüttMűködő Kommunikációról és a Byron Katie-féle Négy Kérdésről szól. Hónapok küzdelme van Vízió a Jövőnkről c. videó mögött, bizonyos erők nagyon nem akarták, hogy ez kijöjjön magyarul.

Hogy érthetőbb legyen, hogy hogyan kapcsolódik ez az exopolitikához, beillesztettük ezt az I/III.-mas részt.

Akinek ez egyértelmű, az görgethet tovább a II./III.-mas videóinterjú szöveges változatához alant!

Byron Katie megvilágosodott tanító filmje és módszerének rövid bemutatása a III./III.-mas rész, mely egy teljesen önállóan alkalmazható, segítséget nem igénylő, önismereti, tudattágító és Szívet nyitó, elmét erősítő módszer.

Az exoarcheológia révén felismertük, hogy az emberi faj létrejötte genetikai tevékenységekhez köthető, melyeket más, nem e bolygón honos, illetve nem evilági (spirituális dimenziókbeli) civilizációk, illetve lények befolyásoltak, illetve segítettek.

David Icke, Jordan Maxwell és Secharia Sitchin mind beszámolnak azokról a negatív entitásokról, melyek létét ősi leletek, illetve írások bizonyítják, melyek abban voltak érdekeltek, hogy az emberiséget rabszolganépként használják saját céljaikra. Egy svéd kollégánk, Magnus Olsson a bio-nanorobotokkal és az ezekkel és a HAARP-pal végzet elmehadműveletekkel, elmekontrollal foglalkozik. Sokáig e sorok írója is “azért ez már tényleg túlzás” jeligével illette ezt, amíg nem vált maga is “targeted individual”-lé, illetve nem ismerte fel, hogy régen is ez volt. A chemtrailekkel a csapadékba, így az élelembe juttatott nanorobotokkal, nanoimplantátumokkal szinte mindenki Phase 1, azaz egyes szinten fertőzött. Pont. Akinél aktiválják, az a kettes szint. Akik a fény javára dolgoznak, ők potenciális ellenség ezen – hagyományos mikroszkóppal sem látható – nanorobotok nácionista, emberellenes, hüllőlelkű/-szolga üzemeltetőinek. A targeted individual létben persze az a jó, hogy az Abszolút Fény Szolgálatára kényszerít, nincs más út. Ha az elmét irányítjuk, sokkal kisebb a hatásuk. Ezek az eszközök a démonok modern társai.

Az Univerzumban elsőszámú törvény a Szabad Akarat Törvénye, amely szerintem minden létező szabad akaratát meg kell neki hagyni, tehát nem szabad semmilyen lényt befolyásolni vagy elnyomni, másrészről semmilyen önálló, különösen nem a fejlődőben lévő civilizációkba (bolygókba) nem szabad beavatkozni. Ez a törvény a másik életét tiszteli, tehát addig beszélünk szabad akaratról, amíg az a másik szabad akaratát nem sérti és viszont. 

Mivel a Föld azonban ilyen értelemben az abszolút szabad akarat bolygója, így az önszolgáló Földön Túl Élőknek lehetősége volt itt kiteljesedni. Befolyásolták, “lebutították” DNS-ünket (sokspirálúból 2 spirálúvá, ill. számos részét inaktiválták, lásd: “junk DNA”). Agyunkat is átalakították, az emlősökre jellemző életfunkcióinkhoz képest aránytalanul nagy a hüllőagyunk, túl aktív a “bal agyfélteke”, az egó. Természetesen, igen széles extraplanetáris és csillagközi eszközöket is bevetettek a bolygó alacsony rezgés- és tudatossági szinten és butított DNS-ben tartása érdekében (Tolec elmondásai szerint is).

Végcéljuk volt a negatív energiák termeltetése az emocionális, testi, lelki szenvedéseink által (bizonyos más dimenzióbeli lények ezeket az energiákat eszik) és egy militárisan egységesült, szellemiségében is militáris bolygó létrehozása (lásd Tolec írását), ami azonban már nem fog megvalósulni.

Minden negatív megnyilvánulásunkkor érdemes tudnunk, hogy éppen támadva vagyunk ezek által az entitások által, hogy etessük őket, a mi lelkünk és a Szeretet, az Élet kárára. Nekik ezek az ellenség. Egyúttal az ilyen támadások tesztek is, hogy megtanuljunk éberek és tudatosak maradni.

Az Univerzum célja a földi emberekkel: harcedzett fényszolgálók koncentrált, minőségi és tömeges gyártása, hogy szerte az univerzumban szolgáljunk majd. Ezért volt és van megengedve a rossz a bolygón.

A rabszolgatartás legjobb módja, ha a rabszolga nem tudja, hogy nem szabad, illetve, ha már eleve magát a képességet is elvesszük tőle, hogy ezt felismerhesse (hasonlóan a Feldmár által is alkalmazott kettős tagadás alapú hipnózis-utasításhoz: “nem emlékszel, és nem emlékszel arra, hogy nem emlékszel). Ehhez kellett az egó megalkotása és az egós hajlamok megerősítése a DNS-ben (ezért olyan fontos a vérvonal az uralkodó eliteknél és bizonyos vallási szektáknál: az ő DNS-ükben a könyörület, az irgalom, az empátia hajlama van elszorítva).

A tudati szint és a kognitív képességek alacsonyan tartásának megőrzéséhez mai “modern” eszközökkel is gőzerővel hozzájárulnak. Ezt teszik ma a tudomány, média, közoktatás, politika, kémiai ipar, mezőgazdasági ipar, és általánosságban a marketing üzeneteivel. Kiegészítésként, ahogy azt főiskolákon marketing szakon is oktatják, a létezése tudatában való megerősítésre van szüksége a fogyasztónak. Birtoklok/igénybeveszek, tehát létezem. Ez pedig a totális énvesztettség. De mi van a világ sokarcú médiahazugságai mögött?

Egy még mélyebb szintje a kábításnak, ha az egész nyelvezetet, amiben a gondolkodás folyamata zajlik, az egész értelmező keretrendszert eltorzítják. Ehhez kellett az erőszak nyelve, az ítélkezés. Így már a beszédünk, a kommunikációnk is torzított, és így minden ebből fakadó dolog, különösen a társadalmi berendezkedésünk is erőszak alapú. Patriarchális és piramis-mátrix szerkezetű, gyarmatosításon alapuló társadalmi rendszerekben éltünk és élünk, ezekhez pedig gyarmatosítás alapú kommunikáció és pénzrendszer kell. Utóbbi miatt tabu az alternatív pénznemek és a pénzügyi monokultúra témája, előbbi miatt fontos az erőszak és az elnyomás minden szinten.

Mi lenne a megoldás a kommunikációnk és a tudatunk felszabadítása terén? Hogyan tudnánk aktívan dolgozni a tudatunkon? Sok módszer és megoldási szint van erre, például

 • kézrátételes gyógymódok, melyek a lélekre, a testi elmére és agyra, a fizikai testre és az aurarétegekre hatnak,
 • megvilágosodott tanítók hallgatása, olvasása (pl. Eckhart Tolle vagy a neo-advaita / advaita vedanta vonal tanítói, pl. Kosi, Lisa Schumacher, mesterük Gangaji, Mooji, Adyashanti, e három mestere Papaji (†H.W.L. Poonja), gyökértanítójuk Ramana Maharsi), illetve
 •  számos keleti, inkább a testtel foglalkozó módszer (pl. tai chi, chi kung, dzogchen, vagy a zen), illetve
 • modern nyugati, azaz szellemi tanokban való elmélyülést nem igénylő, kézzelfogható, gyakorlatias, “down-to-earth” módszerek, melyekből kettő olyan, amiket teljesen önállóan, egyedül és MINDEN korosztállyal lehet gyakorolni: az Erőszakmentes Kommunikáció és a Négy Kérdés.
 • és végezetül kiemelnénk még egy kiváló módszert, a megalkotója miatt. Bert Hellinger 90 éves, általában nem és még maga által sem elismerten – de e cikk írója szerint valójában – tiszta tudatosságot megtapasztalt ember, aki az embereket, nemzeteket (civilizációkat) összekötő morfogenetikus mezőt ismerte fel, illetve tette gyakorlati alkalmazásba. E módszer az EMK-val és a 4K-sel ellentétben nagyon terapeutafüggő, egyedül tulajdonképpen nem alkalmazható, viszont páratlan és hatékony, kiegészítő terápiás módszer. Érdekes lenne földönkívüli vonatkozásban is csinálni egyszer egy család- és rendszerállítást. Ufológusok,  az ufológia és az exopolitika nagy nemzetközi alakjai, exopolitika névre humorosan átkeresztelt konferenciák előadói ilyenről többnyire – legszebb esetben is – még csak nem is hallottak, nemhogy összekössék a pontokat és a különböző, látszólag egymáshoz nem kapcsolódó területeket.
  Hellingernek nagyon tiszta, bölcs gondolatai vannak az életről és a szeretet működéséről, amiket érdemes megszívlelni (http://wp.me/a2X0wC-LQ , Bert Hellinger – A működő szeretet 17 oldalas előadás-jegyzet). 

Tehát számos eszközt kitaláltak és megalkottak, hogy az emberiséget és az egyéni embert egyaránt a padlóra nyomják, de az egyéni lélek felett és a választás szabadsága felett nincs korlátlan hatalmuk, az elménk a miénk. A Hatalom ellen, oly keveset tehetünk. De Magunkon: végtelen hatalmunk van. Így tehetünk Rendszerszinten is a jobb világért.

Ha az elménken változtatunk, az a legnagyobb fegyver a hatalom “ellen”, a szabadságÉRT, illetve amíg a saját elménket-szívünket nem fejlesztjük, addig a külső “harc” sincs egyensúlyban, addig az önmagában hasztalan. A külvilág minden fájdalma és elnyomása a lélek fejlődéséért van.

Ha pedig megfejlődünk egy adott szakaszt, amit meg kell, akkor azt meg lehet nyilvánítani a külső valóságban is, az Élet szépségére, az Élet dicsőségére, és ugyan ki más lenne az Élet, mint az önmagára ébredő tudatosság, mely e szavak jelentését észleli?).

 

II./III. Vízió a Jövőnkről

Marshall Rosenberg, a klinikai pszichológia doktora, író. Az Erőszakmentes-Együttműködő Kommunikáció megalkotója. Elhunyt 2015. feb. 7-én. Módszerét sikerrel alkalmazzák háborús övezetekben.

A VÁLTOZÁS ERŐI
– Elkeseredettség és egy Új Szemléletmód

Van két egymással összefüggő erő, amik kikényszerítik a változást. Az egyik a kétségbeesés. Amikor ráébredünk, hogy olyannyira tönkretesszük a természetet és a bolygót magát, hogy már nem tudjuk folytatni a bolygó pusztítását úgy, hogy mi mégis túl éljünk. Emiatt idővel kétségbe fogunk esni.

Másrészről egyre több olyan ember van, akik azért kapcsolódnak össze, mert egy jobb jövőt képzelnek el az emberiségnek. Számuk egyre nő. Bizonyos kutatások szerint, amelyeket kb. 20 éve kezdtek el, számuk 5% körül volt. (Kulturális Kreatívok). Ma már ez rohamosan nő. (kb. 50-60%).

Elég szerencsés vagyok, hogy szerte a világ országaiban megfordulhatok, és minden országban találkozom ezekkel az emberekkel, akiknek másfajta víziójuk van a jó életről, szemben azokkal az emberekkel, akik a bolygó pusztításához járulnak hozzá.

A VÁLTOZÁS ERŐI
– A Béke és a Háborúk Élenjárói

Meglátásom szerint az elmúlt száz évben számos olyan háború volt, amik elkezdték ráébreszteni az emberiséget arra, hogy jobb lenne rémálmunkból felébrednünk, különben pusztulásig tönkretesszük saját magunkat.

Ilyen módon az erőszak már önmagában is erőteljes tanítónk.

Emellett az elmúlt száz évben volt néhány jelentős személyiség, akik más lehetőségeket is felismertek és képességeikkel nagyon hatékonyan vezették rá emberek tömegeit egy másik út lehetőségének felismerésére.

Például Martin Luther King az USA-ban, Gandhi Indiában, és hozzájuk hasonlóan most is lépnek elő emberek szintén egy szebb jövőalternatívát mutatva.

A VÁLTOZÁS ERŐI
– Személyközi és Társadalmi Erőszak

E kettő kölcsönösen összefügg egymással. Munkám során olyan gyermekeiket büntető szülőket látok, akiket ugyanaz a gondolkodás vezet rá gyermekeik büntetésére, mint ami a világ vezetőit egész lakosságok és nemzetek büntetésére. A büntetés mindkét esetben egy gondolkodásmódon alapul.

Ez a gondolkodásmód elég régi időkre nyúlik vissza. Úgy olvastam, hogy úgy 8 ezer éve egy mítoszt indítottak el a bolygón a világ keletkezéséről. Eszerint a mítosz szerint egy nagyon erkölcsös férfinemű isten szilánkokra törte az ördögi energiákat a női istenségben, viszont ezen ördögi energia széttöredező szilánkjaiból, amit a jó (annak feltüntetett) férfi Isten indított el, létrejött a bolygó és a rajta levő emberek.

Így ez a meggyőződés okozta azt a tragikus civilizációs énképet, hogy az emberek alapvetően rosszak, bűnös energiából származnak és erre megoldásul kényszerűen szükség van egy emberek feletti (patriarchális) rendszer irányítására.

Számos teológus és antropológus, akiket tanulmányoztam, úgy tűnik, hogy ugyanezen az állásponton van, hogy ezzel indult civilizációnk énképe és ez indította el azt az elképzelést, hogy rossz energiából származunk, és emiatt keresnünk kell az istenekhez legközelebb álló embereket, hogy azok felettünk állhassanak és jogot adunk nekik arra, hogy irányíthassanak minket. Szintén emiatt terjesztették el a hibáztatás és kritizálás, illetve a büntetés és jutalmazás elvét.

Én magam ugyanakkor olyan kultúrájú emberekkel is dolgozom, akik másféle tudatosság alapján fejlődtek: olyan kultúrában, ahol szinte egyáltalán nincsen erőszak. Radikálisan más a tudatossági szintjük. Bennük nincs meg ez a gondolkodás, hogy valakik felettük állnak és nekik joguk van az alattuk levők felett hatalmat élvezni. Tehát ez a tudatosság áll az erőszakosság vagy annak hiánya hátterében.

A VÁLTOZÁS ERŐI
– Megtorló és Helyreállító Igazságosság

Ezek a fogalmak ahhoz a képhez kötődnek, hogy ez a hímnemű Isten mindenkiről ítélkezik, születéstől a halálig, hogy aztán jó ítéletet kapjanak és az úgynevezett mennybe jussanak, vagy elítélést kapjanak és az úgynevezett pokolba jussanak.

Ez a (patriarchális) gondolkodásmód évezredeken át fennmaradt és emiatt olyan szülők születnek, akiknek meggyőződésük, hogy ők felsőbbrendű létezők a családi körben, és ítélkezésük arról, hogy a gyerek jó-e vagy rossz-e (=engedelmes-e), határozza meg, hogy jutalmazásban vagy bűnhődésben részesítik.

Az iskolákban ugyanezt láthatjuk. [kontrollálás célzatú jutalmazás-büntetés] A gazdasági életben szintén: van egy menedzsernek hívott személy, akinek elfogadjuk a jogát a hibáztatásunkra és a jutalomban részesítésünkre. Végül mindez a nemzeti és nemzetközi politikában csúcsosodik ki.

Minden szintet áthat ez a “felettes kontrollálja az alábbvalót” minta. Mindehhez egy olyan (erőszakos) nyelvezetre van szükség, mely a létigét ítélkező szavakkal köti össze, ítélkezik mások léte felett, és az ilyen rendszerekben kialakult igazságszolgáltatás koncepciója szintén egy ítélkező, megtorló, retributív igazságszolgáltatást jelent. Ennek alapja az, hogy a feljebbvalók ítélkeznek az alárendeltek felett.

Nagyon boldog vagyok, mert Brazíliában egy olyan kezdeményezést látok, mely egy radikálisan más tudatosságból eredően a helyreállító, resztoratív igazságszolgáltatást vezeti be.

SZÜKSÉGLETEK ÉS GONDOLKODÁS
– Mik a Mindannyiunkban Élő Szükségleteink?

Ha képesek vagyunk kapcsolódni ahhoz, ami bennünk él (érzelmi-testi-lelki szükségletek), akkor egy teljesen más világ tárul fel, mintha ítélkeznénk egymás felett, hogy kinek van igaza, kinek nincs és ki a jó, ki a rossz.

Ha észrevesszük mindazt, ami a másikban is él és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz, akkor az a tapasztalatom, hogy örömmel járulunk hozzá egymás kölcsönös jól létéhez. Azonban ha ahelyett, hogy ezt a kapcsolódást tanítjuk meg az embereknek, inkább arra oktatjuk őket, hogy egyfolytában aszerint gondolkodjanak, kinek van igaza, és kinek nincs, ki a jó és ki a rossz, akkor az ilyen rendszerben erőszak lesz (érzelmi-testi-lelki erőszak).

SZÜKSÉGLETEK ÉS GONDOLKODÁS
– Érzések és Szükségletek

Nézetem szerint a legjobb módja, hogy kapcsolódni tudjunk ahhoz, ami a másikban él, az, hogy tudatába kerülünk, hogy mit érez és mire van szüksége. Minden emberi lénynek ugyanazok a szükségletei. Amikor ezen a szinten kapcsolódunk, többé nem látunk elidegeníthető “másikat”. Meglátjuk egymásban az Egységünket.

SZÜKSÉGLETEK ÉS GONDOLKODÁS
– Milyen Gondolkodásra Tréningeztek Minket…

Minden embernek végső soron saját hatalmában van annak meghatározása, hogy adott pillanatban mire van szüksége. Nem mondhatja meg más. Viszont mindnyájunknak ugyanazok a szükségletei (és érzései). Bármilyen szükséglete is legyen valakinek, az valójában mindannyiunk szükséglete is.

A különbség tehát nem a szükségleteinkből adódik. Hanem ahogyan magunk és a másik szükségleteinek (és érzéseinek) kezelésére megtanítottak.
Itt kezdődnek valójában a problémák: hogy miképpen tanítottak minket gondolkozni [és ítélkezni vagy nem ítélkezni] az érzésekről és a szükségletekről.

Én 21 éven keresztül jártam iskolába, és ezalatt soha senki nem kérdezte meg tőlem, mit érzek, vagy mire lenne szükségem. Az iskolák állandósítják azt a helyzetet, hogy vannak a feljebbvalók, jelen esetben a professzorok, akik mindenre tudják a jó választ, és ha úgy felelsz, ahogyan meghatározzák, akkor megjutalmaznak. Ha viszont nem, akkor valami rossz fog veled történni.
Így eltartott egy darabig, míg kifejlesztettem magamnak az Élet Tudatosságát: vagyis az azt kifejező szavakat, hogy mi az, ami élő bennem és a másikban.

A világ számos országában végzett munkám során azt vettem észre, hogy amikor egymással háborúban álló csoportokkal kerülünk kapcsolatba, és össze tudjuk kapcsolni őket azzal, ami mindannyiunkban bennünk él, és így képesek figyelembe venni mások szükségleteit is, akkor bámulatos látni, hogy az első látásra feloldhatatlannak tűnő konfliktusok szinte maguktól megoldódnak.

SZÜKSÉGLETEK ÉS GONDOLKODÁS
– Szükségletek és Globális Együttműködés

Kritikus fontosságú, hogy ezt megvalósítsuk, és már el is indítottunk néhány kezdeményezést az ENSZ-szel közösen. Ez még nagyon messze jár attól, hogy úgy működjön, ahogyan azt szeretnénk. Legfőképpen azért, mert néhány ország nem igazán akarja megadni egy központosított szervezetnek azt a hatalmat, amire szüksége lenne ahhoz, hogy egy olyan világot hozzunk létre, amelyben mindenkinek a szükségleteit figyelembe veszik.

Megvannak a forrásaink ahhoz, hogy mindannyiunk szükségleteinek eleget tegyünk. Pusztán a gondolkodásmódunk az, ami miatt tovább folytatódik az erőszak és az éhezés. Ennek ellenére nagyon elégedetten látom a növekvő létszámát ezeknek a csoportoknak azokban az országokban, melyekben dolgozom. Úgy 50 országban munkálkodom. Mindenhol látom ezeket a csodálatos embereket.

A következő lépés az számunkra, hogy egyesítsük erőinket és az ENSZ vagy valamely más szervezet kezébe adjuk a hatalmat, hogy ennek segítségével meg tudjuk teremteni azt a világot, amelyben minden ember szükségletei kielégítést nyernek. Megvannak a forrásaink ehhez.

Minden nap ezrek éheznek és nem azért, mert nincs elég élelem, hanem, mert nem vesszük észre, hogy mindannyian Egyek vagyunk, Egy energia. Ugyanabból az energiából származunk mind.

Nem élvezhetjük igazán az életet amíg nem látjuk, hogy minden ember szükségleteit teljesítik.

AZ EGYÜTTÉRZÉS VÍZIÓJA
– Gazdag Emberré Válni

Az egyik diák elkísért engem és együtt utaztunk országról országra. Az egyetem megengedte neki, hogy szakmai gyakorlatát velem töltse az utazásunk alatt. Ez akkoriban történt, amikor számos ország, ahol akkor éppen dolgoztunk, háború sújtotta országnak számított. Ha jól emlékszem, már kb. a hetedik országban jártunk.

Látta, hogy a helyi lakosok meghívnak magukhoz és szívéből azt mondta: „Te egy nagyon gazdag ember vagy!” Ezzel arra célzott, hogy észrevette, én egy másfajta világot látok magam körül, mint ami a hírekben van. Láttuk azt is ezekben az országokban, hogy az ott élő emberek a szükségben milyen együttérzéssel viszonyultak még azokhoz is, akik mások voltak, mint ők.

Nagyon magabiztos vagyok azt illetően, hogy világszerte emberek csoportjai lassan elkezdenek rájönni, hogyan is tudunk kapcsolódni egymáshoz és hogyan vagyunk képesek átalakítani azokat a struktúrákat, amelyek hozzájárulnak
az erőszak kialakulásához.

AZ EGYÜTTÉRZÉS VÍZIÓJA
– Az Együttműködés Ereje

A tudatossági szintünk radikális megváltoztatására van szükségünk.

Arra, hogy az emberek ne úgy gondolkodjanak, hogy a jó élet az, ha azok, akik magukat jónak tartják, megölik a rosszakat. Teljesen másfajta tudatosságra lenne szükségünk! Ez az együttérző hozzájáruláson alapulna.

Amit az embereknek meg kellene érteniük, és ezt mélyen belül valójában mind tudjuk is, hogy mint emberi lények, mindennél jobban szeretjük azt, ha készakarva hozzájárulhatunk más emberek jól létéhez.

Bármerre járok ezen a bolygón, munkám során megkérem az embereket, hogy gondolkodjanak el, mikor tettek utoljára olyasmit, amivel gazdagabbá tették valaki más életét. Amikor erre gondolnak, megkérdezem tőlük: „Milyen érzés tudatában lenni annak, hogy megvan az erőd ahhoz, hogy hozzájárulj más emberek jólétéhez?” Ilyenkor mosolyogni szoktak és látom rajtuk, hogy mennyire megérinti őket a kérdés. Még senki sem mondta nekem, hogy ne azt gondolná, hogy létezne bármi élvezetesebb dolog számunkra emberi lényeknek, mint hozzájárulni mások jól létéhez.

Ezekben a háború sújtotta országokban sokszor mindkét fél oldalán megfordultam. Nagyon adakozó jelleműek, nagyon szeretetteljesek az emberek mindkét oldalon. Annak ellenére, hogy a másik csoportot pedig gyilkolják. A tudatosságunkkal van tehát a fő probléma. Így aztán terjesztenünk kell azt a fajta tudatosságot, amit mélyen magunkban mind vallunk, hogy az együttérző, könyörületes adakozás az, amiben mi emberek igazából örömünket leljük.

AZ EGYÜTTÉRZÉS VÍZIÓJA
– Összetartozunk

A másik összetevője ennek a tudatosságnak a kollektív egységünk. Hogy soha nem elégíthetjük ki teljesen saját szükségleteinket valaki másnak a kárára. Tudatossá kell válnunk arra, hogy a bolygó minden lakójának jól léte az a mi jól létünk is.

AZ EGYÜTTÉRZÉS VÍZIÓJA
– Családjaink és Iskoláink

Minden országban, ahol szervezzük és igazgatjuk szervezetünk tagjait – és itt elsősorban háború sújtotta országokról beszélek –, olyan embereket veszek magam mellé, akikkel úgy gondolom, hogy a legkönnyebben tudok kapcsolatot teremteni és akik megértik a munkánk lényegét és azt akarják, hogy a tréningjeink a saját országaikban is meghonosodjanak.

Amikor szervezzük tagjainkat ezekben az országokban, megkérdezzük tőlük: „Mit gondoltok: a térség békéjéhez való hozzájáruláshoz hol kellene elkezdenünk?” Nagyon érdekes, hogy szinte mindegyikük egyetért azzal, hogy a családokkal és az iskolákkal kell kezdenünk, mert ha azt akarjuk, hogy béke legyen, akkor radikálisan más módon kell a következő generációt oktatnunk és nevelnünk.

Lehetőségeinkhez képest mindent meg kell tennünk, hogy a tréningjeinket elérhetővé tegyük a háborúzó felek számára. És bár ehhez együttműködünk a hadseregekkel és a kormányokkal is, de igazából úgy érezzük, hogy el kell jutnunk egyenesen a szülőkhöz és az iskolákhoz.

Rendkívül más módon működő iskoláink vannak sok országban, a többi iskolától radikálisan különbözőek: ahol a tanárok és tanulók kapcsolata az együttműködésen alapul, és nem azon, hogy a tanár irányítja és ellenőrzi a gyereket. Az EMK-s iskolákban nincsen büntetés, sem jutalmazás. Mi nem akarjuk, hogy a gyerekek bármit megtanuljanak addig, amíg nem látják át, hogy az hogyan gazdagítaná az életüket, és amíg mindezt nem saját választásukból teszik meg.

Az egyik oka annak, hogy mindezt az iskolákkal kezdtük, az az iskolai erőszak egyre növekvő mértéke volt, különösen az Egyesült Államokban, ahol a munkám során leginkább iskolákkal foglalkoztam. Érdekes módon amint kezelhetetlenné fajul az erőszak az iskolákban, azonnal nyitottak a változtatásra. Ilyenkor odamegyünk és megmutatjuk, hogyan teremtsenek meg egy radikálisan más iskolai struktúrát. Ez magában foglalja azt, hogy megtanítjuk a tanárokat, a diákokat és a szülőket is az erőszakmentes kommunikációra.

Az egymással történő kommunikáció egy teljesen más, életközpontú módjára. Megmutatjuk a módszereket, hogy hogyan tudják a diákok tanítani egymást. Így amint egy diák megtanult valamit, máris át tudja adni másoknak is, ahelyett, hogy versenyezni kezdene a többiekkel a jobb osztályzat reményében. Egyfajta egymásra utaltságot építünk fel ebben a folyamatban. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel, ugyanis kutatásaink azt mutatják, hogy amit ezekben az iskolákban megteremtettünk, az az erőszak mértékének radikális visszaesésével és a tanulási eredmények növekedésével járt.

AZ EGYÜTTÉRZÉS VÍZIÓJA
– Vallási és Bölcseleti Hagyományok

Egy Beit Sahour nevű kisvárosban jártam Palesztinában, és a nap végén egy 22 év körüli fiatalember azt mondta nekem, „Marshall, nagyon tetszik nekem ez az erőszakmentes kommunikáció, nagyon hasznos lesz ez számunkra, hogy segítsen minket békében élni, de…

Ne vedd zokon ezt Marshall, de nincs a módszeredben semmi új! Egyszerűen csak alkalmazod az Iszlám tanításait!” Ekkor látta rajtam, hogy mosolygok és megkérdezte tőlem, hogy miért. Azt mondtam neki: „Tegnap Jeruzsálemben egy ortodox rabbi azt mondta nekem, hogy én csak a Zsidó vallás tanításait használom. Egy jezsuita pap, aki Sri Lankán koordinálja a programunkat, tájékoztatott róla, hogy ez a Kereszténység. Azon emberek szerint, akikkel Indiában dolgozom, ez a megélt Hinduizmus. Melyiküknek higgyek…

Tehát az emberek valójában minden vallási tanítást kétféleképpen értelmeznek. Sajnálatos módon, a kisebbik csoport az, amelyik szerintem hozzájárul a békéhez a bolygónkon; a másik, nagyobbik csoport az erőszakhoz járul hozzá.

A JÖVŐ ÚTJAI
– Az Élet Nyelve

Nagyon optimista vagyok, mert hiszem, hogy ez az igazi természetünknek sokkal megfelelőbb nyelv. Gandhi felhívta a figyelmünket arra, hogy legyünk óvatosak: ne keverjük össze a „természeteset” a „megszokottal”.

Nyelvünk, amire még engem is tanítottak, az erőszakhoz járul hozzá. Az Erőszak Nyelve megszokottá vált. Évezredek óta erre tréningeznek minket. A jó hír azonban az, és én nagyon hiszek ebben, hogy az erőszakmentes kommunikáció valójában sokkal természetesebb nyelvünk. Amikor az embereket megismertetjük ezzel, azonnal megtetszik nekik.

Az életünket tudja megváltoztatni az, ha természetes módon élünk, és kapcsolódhatunk ahhoz az élethez, amelyet egymásban találunk meg.

Látjuk ezt a munkánk során, amikor olyan csoportokat hozunk össze amelyek ellentétes elveket vallanak és harcolnak egymással. Ilyenkor megkérdezzük tőlük: “Milyen szükségletetek kellene, hogy jobban teljesüljön mindezen erőszak által, illetve közepette?” Általában az történik, hogy amikor ilyen csoportokat összehozunk, akkor nem tudnak válaszolni erre, hogy “Milyen szükségleteteket szeretnétek beteljesíteni?”

Amikor Nigériában feltettem ezt a kérdést, ahogy az egyik könyvemben ez olvasható is, a keresztény törzs egyik vezetője átkiabált az asztal túloldalára, ahová a muszlimokat ültettük. Azt kérdeztem tőle: “Milyen szükséglete kielégítésére lenne most szüksége?” Ahelyett, hogy egy szükséglettel válaszolt volna, átkiabált az asztal másik oldalára: „Gyilkosok vagytok!” A másik oldal erre visszakiabált: „Uralkodni akartok rajtunk, de ezt nem többé nem hagyjuk!” A szükségleteikről kérdeztem őket és ehelyett ítélkezéseket kaptam vissza.

A tréningjeink során elmondjuk, hogy ezek a kritizálások mind erőszakhoz vezetnek. Minden kritizálásunk tragikus kifejeződése egy be nem teljesült szükségletünknek. Tragikus kifejeződése egy be nem teljesült szükségletünknek.

Segítettem a törzs vezetőjének, aki azt kiabálta, hogy „Gyilkosok”, hogy határozza meg, milyen szükségletet akart ezzel kifejezni, amikor ezt mondta. Azt mondtam neki: „Főnök, azt akartad ezzel mondani, hogy a biztonságotokra vonatkozó igényetek nem teljesült és biztos akarsz lenni abban, hogy az embereid biztonságban lesznek? Rám nézett és így szólt: „Pontosan ezt mondtam!” Ám nem egészen úgy mondta, hogy „A biztonságra vonatkozó igényem nem teljesült”, hanem azt kiabálta, hogy „Gyilkosok vagytok!” Aztán rávettem a másik oldalt, hogy hallja meg a szükségleteit. Nem volt könnyű, mert amikor azt kértem, hogy elmondaná-e valaki, milyen szükségletei vannak a törzsfőnöknek, akkor az egyikük felkiáltott: „Miért öltétek meg a fiamat?!”

Jó előre szóltak nekem, hogy várható egy csepp feszültség, mert hárman a csoportból tudták, hogy aki megölte az egyikük családját, ott van a szobában. Szóval, volt egy kis feszültség és időbe telt ezt kezelni. De sikerült rávennem az egyik vezetőt, hogy kifejezze a biztonságra vonatkozó igényét. Aztán rávettem a másik oldalt, hogy ezt meghallja. A másik csoportnak az egyenlő bánásmódra való igénye nem teljesült. Elértem, hogy az előző oldal ezt meghallja. Jóval több, mint 1 órába telt csak a szükségleteiknek a kifejezése. Mindkét oldal csak 1-1 szükségletet mondott el. Végül az egyik vezető így szólt: „Marshall, ha mi is képesek lennénk így kommunikálni egymással, akkor nem kellene megölnünk a másikat!

Tehát, a mi munkánk lényege, hogy értelmezzük és átültessük ezt a fajta tudatosságot azok számára, akik csak a hatalom nyelvén értenek, ami egy arra teremtett nyelv, hogy a királyok uralkodhassanak az emberek felett.

Mi azt tanítjuk, hogyan tudják ezt átváltoztatni az Élet Nyelvére.

Annak hitével tesszük ezt, hogy ha látjuk mások szükségleteit, akkor megláthatjuk a velük való Egységünket is. Ekkor felismerhetjük, hogy nagyobb örömöt jelent hozzájárulni egymás jól létéhez, mint lenyomni őket és versenyezni ellenük.

A JÖVŐ SUGÁRÚTJAI
– Egy beteljesülő álom…

Majdhogynem félek az álmaimról beszélni, mert akárhányszor megálmodom valamit, úgy tűnik, még azelőtt megvalósul, mielőtt igazán hinni kezdenék benne. Úgy 30 éve kezdtem el járni az Egyesült Államokat. Nem volt pénzem, de egyszerűen el akartam juttatni az embereknek ezt a tréninget, amit értékesnek gondoltam. [rálépett a Hős Útjára]

Arról álmodtam, hogy ha ezt végigviszem, akkor talán 20 évvel a halálom után lesznek olyanok, akik értékesnek találják a munkámat és átadják másoknak is. És talán a világ minden táján akad majd egy-egy ilyen ember. Aztán ez a vízió segített át engem, hogy folytatni tudjam a nehéz időszakokban is. 10 évvel később, éppen repülővel jöttem haza Indiából. India volt az utolsó része a világnak, ahol előtte még nem voltak EMK-tréningek.

Mára azt látom, hogy a világ minden táján átadják a tudást ezek a csoportok. Átadják ezeket az értékes módszereket. És még egyetlen egy évig sem kellett halottnak lennem… Mindig, amikor van egy lehetetlennek tűnő álmom, az megvalósul. Jelenlegi álmom valójában az egész hálózatunk víziója.

Olyan kritikus tömegről álmodunk, akiket sikerül átnevelni, és amikor elérjük ezt a kritikus tömeget, akkor minden ember szükségletei együttérző módon beteljesülhetnek ezen a bolygón. Minden élelemre, biztonságra vonatkozó szükséglet megvalósulhat. Hiszek abban, hogy ez elérhető. Meg tudunk teremteni egy olyan bolygót, ahol együttérzéssel teljesíthetjük minden ember szükségleteit.

Fordította: Exopolitika MagyarországS.Z. önkéntes hozzájárulásával.

Kiegészítés: Maga Marshall Rosenberg tanítja, hogy az Erőszakmentes Kommunikáció nem minden helyzetben alkalmazható és alkalmazandó. Például csoport formációnál, amikor a viharzás szakasza van és leosztódnak a szerepek, ott nem kell. Utána, amikor már beállít a csoportrend, utána már lehet. Ha adott pillanatban a rivalizálás, az erőviszonyok tisztázása forog fenn, akkor nem erre van szükség. Ha a cél tudatosan a kontrollálás és a hatalom, az alfahímség vagy alfanőség tisztázása, sajnos szintén nem erre van szükség. Utána viszont már lehet.

NonViolent Communication mobil applikációk:
https://www.cnvc.org/nvc-apps-smartphones

Néhány válogatott NVC app:

Ajánlott könyvek:
†Jónai Éva Hava – Útikalauz
Rambala Éva – Az Erőszakmentes Kommunikáció Alapjai
Nemzetközi kiadó:
NonViolentCommunication.com illetve https://www.cnvc.org/catalog/family-and-children
Nemzetközi weboldal: cnvc.org

Ajánlott magyar tanfolyamtartó.

További ajánlott módszerek:
Bert Hellinger-féle család- és rendszerállítás

Byron Katie – Négy Kérdés

 

III./III. Byron Katie – Négy Kérdés

 

Mire érdemes használni a Négy Kérdést:

A négy kérdést általában a legkönnyebb egy másik emberre, különösen munkatársra, főnökre, beosztottra, párkapcsolatra, szülőre, gyermekre használni. De főleg érdemes belső problémára, Jim Rohn szavaival élve a filozófiánkra is használni (általános, összegző megítélések és tanulságok a világról, magunkról, az életről, a világmegváltásról, valami fontosságáról stb.). A videó és az alatta olvasható rövid módszerbemutató után ötletadás céljából néhány idézettel zárjuk a cikket.

Byron Katie – Fordítsd meg! (Turn It Around)
című filmje magyarul

Byron Katie - Négy Kérdés film

A filmet Jenny McCarthy készítette. A magyar beégetett feliratos filmhez kattints a képre.
Alternatív változat magyar felirattal még itt, angolul, felirat nélkül itt. 

 

Byron Katie Négy Kérdés
módszerének rövid bemutatása:

 

0.) Fogj egy zavaró gondolatot

Ami hátráltat vagy leköt, boldogtalanná tesz, nem tudsz tőle szabadulni.

Ötletadó 1/3:

Szeretnie kellene engem. Viszonozni kellene. Rendesen kellene velem bánnia. Sz@r vagyok. Az élet sz@r. A szäx bűn. Gyűlölöm XY-t. NN gyűlöl engem. Meg akar ölni. Ki akarnak rúgatni. Tehetetlen vagyok. Gyenge vagyok. Engem senki sem szeret. Nem érdemlem meg. Nem teheti ezt meg velem. Kövér vagyok. Gizda vagyok. Buta vagyok. Túl okos vagyok őhozzá. Túl buta hozzám. Szegény vagyok. Meg kell mentemem a világot. Tartozom a világnak. A világ tartozik nekem. Meg kell mentenem őt. Tartozom neki. Kötelessége megtenni. Ez nekem jár. Hálásnak kellene lennie. Bűnhődnie kell. Megérdemli. Bosszút állok. Hálásnak kellene lennem. Ez az XYdolog fontos. (ez akkor lehet zavaró, ha pl. kórosan sokat azzal foglalkozunk, tehát jó dolgokat nem kell megkérdőjelezni, ami örömöt okoz és feltölt és harmóniában van az élet szépségével és pozitivitásával. “Mit tanulhatok belőle?”).

I.) Kérdőjelezd meg:

1. Igaz ez? Igen vagy Nem?

Itt nincs magyarázkodás, ez egy meditáció, ahogy Katie mondaná. Nyugodj le, csendesedj le, figyelj az érzéseidre belül, figyelj a belső bölcsességedre, csendesítsd el az elméd és abból a csöndből mondd nyugodtan: igen vagy nem.

2. Abszolút biztos lehetek benne, hogy igaz?

Abszolút igazságként, abszolútumként, bizonyíthatóan igaz? (Can you absolutely know, that it is true?)

3. Mi történik, hogyan reagálok, amikor ezt a gondolatot gondolom?

(mi történik, én mit teszek, mondok kívül és mit érzek, milyen érzelmet, akár milyen szükségletet belül, akár hogy mire vágynék ilyenkor)

4. Ki lennék enélkül a gondolat nélkül?

(nem kell tőle megválnom vagy azt rögtön hurrápozitivizmussal tagadnom, csak vizsgálódom, hipotetikusan, hogy “mi lenne, ha…”)

II.) Fordítsd meg

(Megerősítjük a felismerést, vagy tovább vájkálunk a makacs gondolatban, hogy lássuk, meddig bírja. Mindegyik megfordítást minimum három ponttal alátámasztjuk, érdemes többel is.)

A önmagamra (Ő nem szeret engem -> én nem szeretem magam)

3 pontban felsorolni minimum, érdemes többel is, ami alátámasztja ezt az új felismerést

B a másikra (Ő nem szeret engem -> én nem szeretem őt)

3 pont, ami alátámasztja ezt

C a teljes ellentétjére (Ő nem szeret engem -> ő valójában szeret engem)

3 pont, ami alátámasztja ezt

és esetleges további megfordítások, a minimum három alátámasztással.

III.) Két extra pont

Amit általában nem említenek, de ezek tartalmazzák a belső integrációt és jövőintegrációt (NLP):

5.) Hajlandó vagyok, hogy… (eredeti mondat) (“I am willing to…”)

és ehhez is három alátámasztás

6.) Előre várom, hogy… (eredeti mondat) (“I am looking forward to…”)

és ehhez is három alátámasztás

IV.) Újabb négykérdésezés

 

 

The Work App - Byron Katie

A kiváló mobil applikáció a Négy Kérdés gyakorlásához androidra, illetve iOS verzió ezen a linken.

 Ötletadó 2/3 (Gondolatébresztő négykérdésezéshez/önmunkához):

Közelségre vágytam, cumit kaptam.
Szülőkre vágytam, játékot kaptam.
Beszélgetni vágytam, tévéműsort kaptam.
Tanulni vágytam, bizonyítványt kaptam.
Szabadságra vágytam, parancsokat kaptam.
Gondolkodni vágytam, ismereteket kaptam.
Áttekintésre vágytam, betekintést kaptam.
Szeretetre vágytam, erkölcstant kaptam.
Hívatásra vágytam, állást kaptam.
Boldogságra vágytam, pénzt kaptam.
Függetlenségre vágytam, kocsit kaptam.
Értelmes életre vágytam, karriert kaptam.
Reménységre vágytam, szorongást kaptam,
Változtatni vágytam, sajnálkozást kaptam.
Élni akartam…

 

A. J. Christian felébredett tanító verse az életek lehetőségeiről, megzenésítve.

A. J. Christian felébredett tanító verse az életeink lehetőségeiről, könnyen tudatba kúszó formában.

 

 

 

Ötletadó 3/3:

“Gyermekeid nem a te gyermekeid.
Az önmagáért sóvárgó élet fiai és leányai ők.
Általad, de nem belőled jönnek,
Veled vannak, de nem tiéid.
Nekik adhatod szeretetedet, de gondolataidat nem,
Mert saját gondolataik vannak.
Otthont adhatsz testüknek, de lelküknek nem,
Mert az a holnap házában lakik, hová
te még álmodban sem juthatsz el.
Formálhatod magad képükre, de őket saját képedre formálni ne törekedjél.
Mert az élet nem halad hátrafelé s nem időz a tegnappal.
Te vagy az íj, húrja pendül s gyermekeid élő nyílként szállnak el.
S aki tartja az íjat, látja a célt a végtelen útján,
és erejével vonja a húrt, hogy nyilai bizton, gyorsan és messze szálljanak.
Örüljön az íj az íjász kezében;
Mert az íjász egyként szereti a repülő nyilat
s az íjat, mely mozdulatlan áll.
– Kahlil Gibran próféta

(Itt a legutolsó két sor utalás arra a tudatállapotra, amikor a tudat felismeri az észlelőt, amikor felismerjük, hogy a látott, a látás és a látó egy.

Erre utalunk az Exopolitika Magyarország honlap szlogenjével:
Te vagy Az, amiben az Univerzum megjelenik: az abszolút tudatosság, ami észleli az észlelőt.
Ez valójában az egész exopolitika végső üzenete is és így kapcsolunk vissza a cikk elejéhez).

Ötletadó 4:

“Minden csemetének egyébként olyan a szeme, mint egy fényképezőgép. Mindent rögzítenek, és elraktároznak. Ha tehát azt látják, hogy a szüleik szeretnek élni, akkor ők is ki fognak benne bontakozni! Az életöröm az a legerősebb példa és ajándék, amit egy felnőtt a gyermekének adhat! Az a csemete fegyelmezhető, aki érzi, hogy szeretik!”