Nullponti Ingyen Energia a Kvantum-Vákuumból


Szimmetrikus elektromos rendszerek és energiacsere a kvantum-vákuummal

Ingyen energia szubatomi szinten elmagyarázva

I.
Az Univerzumban az energia mennyisége végtelen. Tömeggel kapcsolatba lépve, az energia láthatóvá válik. Az elektron energiája elsőrendűen nem az elektronból származik, hanem a kvantum-vákuumból, a téridőből.

Az elektron egy csatorna szerepet tölt be, ami integrálja az energiát a kvantum-vákuumból és az energia egy másik formájába alakítja át, az elektromos mezőbe. Ezt a fajta energiaátalakítási folyamatot a szimmetriatörés jelensége teszi lehetővé.

Az elektromos rendszerekben az elektronok és az elektromos mezők alapvetőek. Emiatt a szimmetriatörések szintén alapvető szerepet játszanak minden elektromos körforgásban (áramkörben).

Az anyag és a téridő szoros kapcsolatban álló jelenségek. Mivel az anyag határozza meg a téridő hajlását, és a téridő határozza meg az anyag mozgását, ezért az ún. anyagi dolgok inkább a téridő függvényét képező jelenségek, mint olyan jelenségek, melyek egymástól függetlenek volnának.

A modern fizikában nemcsak a térbeli energiamezőt tekintjük a kvantum-vákuum függvényének, ugyanis az atom összetétele is kvantum-fluktuációkból épül fel.

Tehát az anyag nem önálló létező, hanem a téridő egy minősége. Ha a téridő határozza meg az atom mozgását, akkor a téridőnek egy fajta energiát kell tartalmaznia.

II.
Egy ismert módszere az energia kicsatolásának a látszólag üres téridőből a Casimir-effektus. A Casimir-kísérlet két egyenletesen sima lemezzel végezhető, azok egymás közelébe helyezésével. Éppen mielőtt érintkeznének, egy vonzó erőhatású energiamező jön létre.

A mező a lemezek között és körül fellépő kvantum-vákuum energiasűrűségek különbségéből jön létre. Atomok és mezők hiányában azonban a téridő geommetriája közel tökéletesen szimmetrikus.

Ha két lemez van a téridőben, a lemezek kismértékben megtörik a szimmetriát. A megtört szimmetria integrálja a kvantum-vákuum energiájának egy részét a megfigyelhető valóságunkba.

Az egyik lehetőség, hogy több energiát nyerjünk ki a kvantum-vákuumból Casimir-hatással, az az aktív módszerekkel elért szimmetriatörés. Ilyen kényszerített aszimmetria az általános elektromos mező.

III.
A kvantum-vákuumból folyamatosan virtuális fotonok lépnek elő, majd röviddel utána újra eltűnnek abba a dimenzióba. A virtuális fotonok virtuális részecskepárokká esnek szét. A virtuális részecskepár egyik eleme pozitív, a másik eleme negatív töltésű.

A virtuális részecskepárok irányulása elektromos töltés hiánya esetén egy rendezetlen folyamat. De a virtuális részecskepárok rendezhetőek, azaz polarizálhatóak. Elektromos töltés jelenléte esetén, ami lehet egy elektron, a virtuális részecskepárok polarizálódnak.

Tehát az elektromos mező a lokálisan megjelenő virtuális részecskepárok, fotonok folyamatos polarizációja, melyek a fény sebességével haladnak. Nagyon rövid életük miatt, a virtuális részecskepárok nem tudnak keresztülhaladni a téridőn. Ami a téridőn keresztül halad, az a polarizáltság.

Mivel a virtuális fotonok helyben lépnek elő a kvantum-vákuumból, az elektronra ható erő energiája szintén a kvantum-vákuumból származik. Ha az energia egy formája, az elektromos mező erőt és gyorsulást fejt ki az elektronra, akkor ez az energia újból létre fog jönni az elektronon belül, annak minden egyes pontján.

Tehát mindaz, ami a téridőn keresztül halad, az egy bizonyos fajta információ, ami beindítja a kvantum-vákuumot, hogy erőt és gyorsulást hozzon létre pontosan az elektron aktuális elhelyezkedésénél.

Az elektromos töltés, mint például a környező elektromos mező, szintén a kvantum-vákuum szimmetriatörése. Az elektromos töltések körüli aszimmetriát a térben téraszimmetriának hívjuk. Az elektromos töltést így hívhatjuk vákuum-aszimmetriának.

Ezt a szemléletmódot használva lehetséges annak definiálása, hogy mi az erő és mi az energia. Egy statikus erő kettő vagy több töltésforrásra hat, ha létezik egy téraszimmetria, ami adott a pillanatban változatlan marad. Az áramlási potenciál folyamatosan újragenerálódik az időben.

Ez az, amiért a dinamikus áramlási potenciál az elektrosztatikus erő okozója. Munkavégzés akkor történik, amikor a kettő vagy több töltésforrás közötti téraszimmetria az adott pillanatban megváltozik. Például amikor az elektronok eltávolodnak egymástól.

A téraszimmetria változásakor a téraszimmetria pusztán csak átalakul: összesűrűsödik vagy megnyúlik. Minden téraszimmetriának a sűrűsége az energiaszimmetrikus rendszerek megőrzésétől függ. Az elektromos áramlási potenciál a közvetlen előszint vagy alapanyag a megfigyelhető energiaforma számára.

Mivel az elektron elektromos potenciáljának megszakítás nélküli újragenerálódása nem igényel észlelhető energiabevitelt, ezért először az a kérdés igényel megválaszolást, hogy a megfigyelhető energiák miért maradnak meg.

A következő animáció egy egyszerű áramkörben magyarázza el ennek az energia megmaradásnak a folyamatát és megválaszolja a kérdést, hogy a megfigyelhető energiák miért maradnak meg.

IV.
Az elembel lévő elektrokémiai potenciálkülönbség megtöri a kvantum-vákuum szimmetriáját. Ez egy BEVITELI DIPÓLUST eredményez. A beviteli dipólus olyan, mint egy nyitott atjó. Ezen az ajtón keresztül az elektromos mező beáramlik. A beáramló elektromos mezőt szél ábrázolja, ami nyomást fejt ki az elektronokra.

Az elektronokat ezért vitorláshajók ábrázolják. Mindaddíg, amíg a beviteli dipólus értintetlen marad, az elektromos mező korlátlanul és örökké használható. Amint az áramkör bezárul, az elektronok a negatív pólustól az elem pozitív pólusa felé haladnak.

Az áramkörben megtett útjuk során az elektronok áthaladnak az izzószálon. Az izzószálban segítik az energia egyik formáját átalakulni az energia egy másik formájává.

Az elektromos mező (amely a kvantum-vákuumból származik) az elsődleges energiaforrás, azáltal, hogy áttolja az elektronokat az izzószálon. Tehát az izzószálban létrejövő energia nem az elemből nyeri létét, hanem a kvantum-vákuumból.

Az egyetlen dolog, amit az elem tesz az, hogy megtöri a kvantum-vákuum szimmetriáját és így rendelkezésre bocsátja az elektronokat. Ugyanakkor az elektromos mező csak mozgást végző elektronok esetén generál megfigyelhető energiát.

Mivel az elektronok az izzószál nagyobb ellenállása miatt nem tudnak egykönnyen átkelni, ezért nagyobb hullámokat okoznak. A hullámok kiloccsanó vize a környezet felé sugárzott fény és hő formájában jelentkezik.

Az elektronok nem energiaforrások, hanem csak közvetítőként szolgálnak!

Segítenek átkalakítani az elektromos mező szelét hullámokká. Az elektromosmező-aszimmetria átalakul az izzószálban fény-aszimmetriává és hő-aszimmetriává.

Az aszimmetria-konverziós folyamatot az elektronok által okozott hullámfodrok ábrázolják. Az áramlási potenciálok megfigyelhető energiajellemzőket vesznek fel az aszimmetria-konverziós folyamatban. Az aszimmetria-konverzió az, amit mi megfigyelhető, valós energiaként észlelünk. E folyamat során a megfigyelhető energia szó szerint a helyi kvantum-vákuumból jön létre!

Ha az elektromos mezőt az izzószálban két másik elektron segítségével újra aszimmetriává alakítjuk akkor a szükségszerű következmény, hogy két elektron kifelé áramlik az elem negatív pólusánál, és két elektron befelé áramlik az elem pozitív pólusánál.

Ez szimmetrizálja a beviteli dipólust két elektron révén. A beviteli dipólus szimmetrizációs folyamata kémiai reakcióként válik láthatóvá. Az elektronok egyenletes eloszlása az izzószálban és az elemben kényszeríti a folyamatban résztvevő és megfigyelhető energiák megőrzését.

Egyensúly van azon elektronok száma között, amelyek segítik átalakítani az elektromosmező-aszimmetriát az izzóban, és azon elektronok száma között, amelyek egyidejűleg megszüntetik a beviteli dipólust.

Ez klasszikus példája az elektromos rendszerek önszimmetrizáló mechanizmusának.

Az önszimmetrizáló mechanizmus az oka a megfigyelhető energia megmaradásának!

Amint az elektronok be és ki áramlanak az elemből, a kémiai reagensek az ionok áramlásán keresztül kiegyensúlyozódnak. A kémiai reakció tönkreteszi a beviteli dipólust! Amint megszűnik a beviteli dipólus, az elektrokémiai potenciálkülönbség megszűnik. Az ajtó bezárul és ezért az elektromos mező, mely a kvantum-vákuumból származik, leáll. Megszűnik a feszültség, az áramlás, a mező, az elektronmozgás.

A kémiai reagensek mindaddig működésben tartják a beviteli dipólust, ameddig lehetséges. A kémiai reakció teszi tönkre. Tulajdonképpen a kémiai reakció egy szükségtelen mellékhatás, mert semmilyen kapcsolata nincs az energia izzóban való létrehozásához. Az igazi energiaforrás az elektromos mező (mely a kvantum-vákuumból származik).

Meg kell tanulnunk a korlátlan és vég nélküli elektromos mező lecsapolását a beviteli dipólus megszüntetése nélkül.

A videóval (forrásvideó itt) Marcus Reid (http://vakuumenergie.de) fizikus elnyerte Thomas E. Bearden Ph.D. (http://cheniere.org) amerikai hadseregből nyugdíjba vonult energiaszakértő alezredes nyílt levelű elismerését. (olvasható: http://vakuumenergie.de => Film).

Tom Bearden közel 40 DVD-s kvantum-vákuum nullponti energia sorozata: http://EnergyFromTheVacuum.com . Fordította: Exopolitika Magyarország. E cikk megírása után minden anyagunkról online és offline biztonsági másolatot készítettünk több barátunkhoz eljuttatva.

Amerikai szabadalmi hivatalban különböző szervezetek által titkosításra kért szabadalmak listája az Amerikai Tudósok Szövetsége jóvoltából: https://www.scribd.com/doc/251314288/

Az Én Természete – Tudomány és Nondualitás Konferencia

Alternatív videólink itt.

Mi az én?

Legtöbbünknek erős megérzése van arról, hogy saját énünk csak a teljes egész lecsökkentve, és hogy kell, hogy legyen egy hely az agyunkban, ahol az észlelésünk és érzékelésünk mind összeáll és megalkotja a gondolatokat és a képzeletet, és meghatározza a jövőnket. De a idegtudomány mára felfedezte, hogy nincsen egységes agyi struktúra, mely megtestesítené az ént. És arra a tényre mutat rá, hogy ami az én érzetét létrehozza, az egy összetett, mentális neurológiai térkép, mely lehetővé teszi, hogy egy egységes szervezetként működjünk.
A biológia azt tárta fel előttünk, hogy az emberi test valójában egy ökoszisztéma, baktériumok, mikróbák, vírusok trillióinak saját evolúciós napirendi tervével.
Mi is akkor az én?
Hogyha amit énemnek hívok, az nem egyetlen szervezet, hanem különböző élő létezők trilliói?
És nézzük az Internetet, ezt a hatalmas kapcsolati hálózatot, amelyben mindegyikünk olyan, mint egy idegsejt: hozzájárulunk és információt kapunk, pontosan úgy, mint a vírusok és baktériumok testünk belsejében.

Testünk, elménk és bőrünk, többé nem határozható meg énünk határaként.

új énhatárMindannyian össze vagyunk kötve. A természettel és emberek milliárdjaival.
Lehetséges, hogy az önmagunkról, mint elkülönült lényekről alkotott, igaznak csupán tűnő énképünk az, amely fogva tart minket a szorongás, a szűkösség, a félelem, az elégedetlenség szakadatlan állapotában, így a legkisebb énjét hozva elő civilizációnknak az evolúció e nagyon is törékeny pontján, a meglevő természeti, gazdasági és társadalmi válságok közepette?
Új éntörténetre van szükségünk, új civilizációs énképre önmagunkról, hogy újraértelmezzük emberként betöltött szerepünket ebben a minden elemében összeköttetett univerzumban.

új énkép  Ahogyan Carl Sagan csillagász mondta, itt élünk ezen a sajátságos kődarabon, mely egy olyan csillag körül kering, amely egyike a négy milliárdnak csillagnak, melyek galaxisunkat alkotják; amely csupán egyike a galaxisok milliárdjainak, melyek univerzumunkat alkotják; amely talán nem is az egyetlen univerzum odakint.
És mindez egy olyan szemléletmódot ad az emberi élethez, ami méltó arra, hogy nagyon fontolóra vegyük, miközben ünnepeljük az ÉN misztériumát.

ॐ=mc²
Tudomány és Nondualitás Konferencia sorozat
ScienceAndNonduality.com
Konferenciavideók: youtube.com/ScienceAndNonduality
A videó rövidlinkje: tinyurl.com/enunktermeszete

Az Észlelés Természete – Tudomány és Nondualitás Konferencia

Alternatív videólink itt.

Észlelés: talán a legfontosabb adottsága az emberi életnek. Biztosítja, hogy tudatában legyünk a világnak és meghatározza azt, amit valóságnak tekintünk, azáltal, hogy rendszerezi és értelmezi az érzékszervi észlelésünk szűk korlátain keresztül beáramló információt.
Érzékszervi észlelésünk kialakulása evolúciós igény volt. Célja egy olyan valóság felállítása, mely VELÜNK történik.
Ám amit észlelünk, az nem az, ami valójában ott kívül található.
Nincs önmagában vett értéke a fény elképesztően komplex mintáinak, melyek szemünkbe érkeznek, és mi mégis a formák és a mozgások összefüggő mintázatát látjuk, mely lehetővé teszi túlélésünket, azáltal, hogy így különbséget tudunk tenni egy virág és egy teljes sebességgel felénk száguldó teherautó között.
Amint felismerjük, hogy érzékszervi észleléseink csupán az evolúció eszközei, és nem a végső valóság, akkor úgy kezdünk el tekinteni az életre, mint egy teljes, osztatlan egészre, amelynek mi a cselekvő részesei vagyunk.
Az ősi írások a világot illúzióként vagy majaként írták körül, az észlelt valóság és a TÉNYLEGES valóság közötti különbségek miatt.

egymás részei

Míg klasszikus világnézetünk még mindig Newton és Darwin filozófiáin keresztül él, addig megakadályoz minket egy újfajta paradigma befogadásában.
Eközben, a modern tudományos felfedezések behatásai lassan bekúsznak gondolkodásmódunkba, és így a valóságról alkotott megértésünk saját evolúcióján megy keresztül; miközben a tudomány emberemlékezet óta próbálja megválaszolni az emberiség kérdéseit.
Ahogy David Bohm kvantumfizikus mondta, “Az a próbálkozás, hogy aszerint a feltételezés szerint éljünk, miszerint a részek valójában különállóak, az az alapvetően, ami a vészesen sürgető válságok sorozatát elhozta, melyekkel ma küzdünk.”
Talán a misztikusoknak igaza van abban, hogy a belső Én nem különül el a külső valóságtól, hanem inkább egy láthatatlan bensőséges valóság van jelen, mely folyton változik a forma nézőpontjából, ám sosem változik a valóság nézőpontjából vizsgálva.
Nincs külső világ. Nincsenek mások.
Összetett élő rendszert alkotunk, egymás részei vagyunk, és részei a nagyobb egésznek, amelyben élünk.
A világ olyannyire bennem található, amennyire én vagyok található a világban.

ॐ=mc²
Tudomány és Nondualitás Konferencia sorozat
ScienceAndNonduality.com
Konferenciavideók: youtube.com/ScienceAndNonduality
A videó rövidlinkje: tinyurl.com/enunktermeszete

Hírek e világunkon kívülről – ExoNews.TV Dr. Michael Salla politológus professzorral

exonews magyar trailerHírek e világunkon kívülről – ExoNews Dr. Michael Salla politológus professzorral

Könnyen megjegyezhető rövid link a videóhoz: http://tinyurl.com/ExoNewsHun

Izgalmas időket élünk. Szinte minden nap olyan híreket hallunk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a tágas Univerzumban. Tudósok megerősítik saját napjaiktól való lakható távolságban lévő exobolygók létezését. A tudományos vélekedés átváltott a megrögzött szkepticizmusból a kíváncsi optimizmusba azt illetően, hogy a Földön túli élet létezik.

Egyes politika vezetők felfedik, hogy miről tudnak, más politikai vezetők hajlandók bizonyíték erejű beszámolókat meghallgatni világunkat látogató földönkívüliekről.

Megdöbbentő fotók és videók látnak napvilágot szüntelenül, leleplezve a legfejlettebb légi járműveink képességeit is túlszárnyaló UFO-k létezését. Egyre növekvő számban lépnek elő leleplező tanúk, akik felfedik tudásukat olyan titkos projektekről, melyek Földön kívüli életet és technológiát foglaltak magukban. Elképesztő élménybeszámolók leplezik le az “idegenekkel” való kapcsolatot.

Még a Vatikán is előlépett az elmúlt néhány évben olyan teológiai kijelentések megtételével a Földön kívüliekről, miszerint azok méltók a megkeresztelkedésre. Talán tud valamit a Vatikán, amit mi nem?

Sokaknak a földönkívüliek létezése nem pusztán “vajon” kérdése, hanem “mikor” kérdése, hogy a kormányok mikor fogják nyilvánosságra hozni az igazságot a világunkkal kapcsolatban álló “idegen” látogatókról.

A Földön túli élet létezése, legyen bár az megerősítésre váró szívfájdító lehetőség vagy éppen olyan tény, melyet titokban hallgattak el a világ nyilvánossága elől, sok szempontból helyre fogja igazítani mindnyájunk életét.

Az exobolygótan más naprendszerek bolygóiról tájékoztat bennünket. Elkerülhetetlen-e, hogy hamarosan Földön túli életnek otthonul szolgáló exobolygókra találunk?

Az exobiológia azt firtatja, vajon hogyan nézhet ki a Földön túli élet, és az hogyan lehet genetikai kapcsolatban az emberiséggel. Vajon a mi DNS-ünk Földön túli génállományt is tartalmaz?

Az exopolitika azt vizsgálja, hogy a Földön túli élet hogyan befolyásolja politikai viszonyainkat a nemzeti és globális szinteken. Vajon a látogató “idegenek” barátok vagy ellenségek?

Az exoteológia a Földön túli élet vallási vonatkozású hatásait vizsgálja. Vajon ők úgy testvéreink a Krisztusban, ahogyan azt a katolikus egyház állítja?

Átütő erejű fejleményekért ezekben a köz számára egyre elérhetőbb tudományokban és még sokkal többért is, mostantól rendelkezésünkre áll az ExoNews.

Az ExoNews alapvető változásokat hozó történeteket hoz nyilvánosságra a Földön túli életről és arról, hogy ez hogyan befolyásolja életünket az egyéni, nemzeti, nemzetek közötti és globális szinteken.

Az elkövetkező hetekben az ExoNews.TV nyilvánosságra fogja hozni a legfrissebb fejleményeket arról:
– hogy a NASA hogyan kerül egyre közelebb a Földön túli élet létezésének elismeréséhez,
– hogy az orosz miniszterelnök [Dmitrij Medvegyev] hogyan leplezte le az igazságot a Földön túliak
– bolygónkon való jelenlétét illetően,
– hogy az amerikai Kongresszus egykori tagjai olyan meghallgatásokon vettek részt, melyek az UFO-k létezésének elpalástolását voltak hivatottak felfedni hogy a Vatikán hogyan készül titokban a földönkívüliek leleplezésre
– hogy vajon Obama elnök körül vannak-e “idegenek”, akik titokban védik őt és még sokkal több átütő erejű ExoNews hírről!

Hírek e világunkon kívülről.
Látogasd meg az ExoNews.TV-t, iratkozz fel videócsatornánkra.

Életed soha többé nem lesz ugyanolyan.

Fordította: Exopolitika Magyarország: https://exopolitikamo.wordpress.com

Feliratot időzítette és beégette: sevaster1: http://youtube.com/sevaster1 . Hálás köszönet érte! 🙂

Izraeli Fizikus Társaság a Földönkívüli Intelligenciáról

PhysicaPlus Földönkívüli Intelligencia cikk

Magyarországon elsőként értesítünk a cikkről. Az Izraeli Fizikus Társaság (IPS, Israeli Physical Society) online PhysicaPlus magazinjának 2007. április 01-jei, No. 8. kiadása “Az Intelligencia Rendszere az Űrfelfedezésben” magazin témával cikket jelentetett meg Joel D. Isaacson írásában “Csatlakozási Felületek a Földi, Mesterséges és Földönkívüli Intelligencia Között” (megjegyzés: a “mesterséges” az eredeti címben nem “artificial” hanem “artifactual”). Mi itt természetesen ezt az ExtraBiological Entity-ként értelmezzük.

Interfaces Among Terrestrial, Artifactual and Extra-Terrestrial Intelligence: http://physicaplus.org.il/zope/home/en/1128811288/isaacson_en

 

David Wilcock TV Minden Egyes Héten

David Wilcock heti tévé műsor a GaiaM TV-n - Exopolitika MagyarországMagyarországon Elsőként tesszük közzé! Wilcock ezentúl hétfőnként fél órában, MINDEN EGYES HÉTEN TV-adást fog tartani az internetes GaiaM TV-n, ahol MINDENT el tud mondani, 15 videó már készen is van, első videó ingyenes, 2. és 3. a tíz napos ingyenes próbaidőszakban megnézhető, utána $9.99 HAVONTA! Spirituális és gazdasági és tudományos leleplezés 1 személytől, egyedülálló tudásminőségben és HD videóminőségben!

Ha tudsz feliratozni, hajrá, fogj össze barátaiddal, ha tudunk, segítünk!

Részletek Wilcock oldalán itt , műsor csatornája itt: GaiamTV.com/DavidWilcock , első videó itt.

Tudatosság

Buddhist monk in Phu Soidao Nationalpark, Phu ...

A föld kritikus korszakba ért. Amióta robbant az első atombomba, tömegesen jelentek meg földön kívüli lények az egekben. Sokak szerint figyelmeztetni akartak, hogy vigyáznunk kell, innen hova lépünk. Azóta képesek lettünk többször is elpusztítani a Földet fegyverekkel, kiléptünk a világűrbe, befolyásolni kezdtük a természetet és saját testünket – génkutatás. A hatalom pedig jobban centralizált, az emberek jobban ellenőrzöttek, mint valaha.

Rengeteg a tudomány, az elmélet, a szó és a technológia. Azonban úgy tűnik, az egyre bővülő bajokra újszerű megoldás kell, valami olyasmi, ami kívül esik az eddigi paradigmákon. Mind tudomány, pénzügyi szféra, mind vallás esetén a “reformok” és látszat átalakítások, toldozgatások nem vezetnek sehova. Az új paradigma egy más dimenzióban van: nem az eddigi tudást kell összeszedni és szintetizálni, hanem egy új szintre kell lépni. Az emberi tudatosság egy új szintjére.

A játék egy magasabb körébe léphetünk be. Erre mutat rá a sok globális probléma, amiket az emberiség – akármilyen elcsépelten hangzik is – csak összefogva tud megoldani. Az áttörés akkor következik be, ha egy jelentős réteg képes lesz a következő szinten működni. Erre mutatnak az általam ismert tudományos problémák a fizika, biológia területén, erre a vallások területén és nem utolsó sorban a közgazdaság, pénzügy területén.

A új tudatosság nem egy konkrét elmélet. Nem egy konkrét eszme, nem egy gondolkodási mód, hanem inkább egy új létforma. A testet és lelket is magában foglalja az átalakulás. A holisztikus szemlélet, hogy minden és mindenki kapcsolatban áll, az alapja ennek. Nem csak gondolkodni fogunk másképpen – ezt erőltetni nem is annyira lehet – hanem másképpen élni is és másképpen érezni, reagálni, másképpen megélni a világot. Innen kiindulva át fogjuk alakítani a társadalmat, a berendezkedést, az intézményeket és a kapcsolatokat.

Az új tudatosság egyik feltétele, hogy az ember kívülről is tudjon magára nézni, mint fajra, mint személyiségre. Ehhez kapcsolódik az exopolitika: előtérbe helyezi, hogy mi csak egy faj vagyunk az univerzumban – jóllehet eléggé speciális helyzetben – és kívülről nézve hol állunk most, min megyünk keresztül. A jelenlegi társadalomban felvetni azt, hogy hogyan tudunk beilleszkedni a világegyetembe, mindenképp azokra a kérdésekre vezet, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt és mi a feladatunk. Ezekre nincs általános válasz, hanem ha mindenkinek meglesz a saját válasza, és a szerint is fog élni, akkor lesz itt az új tudatosság.

Forrás: exopolitika.hu – 2010. jan. 2. 22:02 – írta Zoltán